หน้าหลัก | ทำเนียบผู้ว่า | รองผู้ว่า | นายกเทศฯ| นายอำเภอ| นายกอบต. | สมุดเยี่ยม |สอบถาม  
  นครศรีธรรมราช
  หน้าหลัก
pad
 |- สภาพทั่วไป
 |- ประชากร การเมือง
 |- เศรษฐกิจและโครงสร้าง
 |- สังคมและสาธารณสุข
       |-• การศึกษา
       |-• การศาสนา
       |-• แรงงาน
       |-• อาชญากรรม
       |-• ยาเสพติด
  ข้อมูลการลงทุน
ที่ตั้งและอาณาเขต
การปกครอง
เศรษฐกิจโดยรวม
สาธาณูปโภค
การคมนาคมขนส่ง
การสื่อสาร/โทรคมนาคม
ประชากร
แรงงาน
ภาคการผลิตที่แท้จริง
การเกษตรกรรม
ปศุสัตว์
ประมง
ป่าไม้
แหล่งน้ำธรรมชาติ
สหกรณ์
ภาคอุตสาหกรรม
หัตถกรรม
อุตสาหกรรม
แร่ธาตุ
การบริการ/การท่องเที่ยว
การธนาคาร การคลัง
พาณิชยกรรม/ภาษีอากร
ปัจจัยพี้นฐานทางสังคม
สาธารณสุข
การศึกษา
ศาสนา
สถาบันที่สำคัญ
 เดินทาง/เส้นทาง
๏ สายการบินนกแอร์
๏ สายการบินวันทูโก
กิ่ง อำเภอช้างกลาง

กิจกรรมทางการท่องเที่ยวของกิ่งอำเภอช้างกลาง ส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยว โดยมีรางวัลดีเด่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards 2002) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นสิ่งยืนยันคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว การดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกิ่งอำเภอช้างกลาง เป็นความร่วมมือของชุมชนโดยรวมตัวเป็นกลุ่มและจัดตั้งชมรมท่องเที่ยวเกษตรช้างกลางเป็นหน่วยกลาในการประสานการนำเที่ยวและการเข้าชมแหล่งต่างๆ ดังนี้
1. ศูนย์ส่งเสริมท่องเที่ยวเกษตรช้างกลาง เป็นที่ตั้งของชมรมท่องเที่ยวเกษตรช้างกลาง เป็นศูนย์ประสานงานแหล่งท่องเที่ยวเกษตรและเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเกษตร ในกิ่งอำเภอช้างกลาง มีห้องประชุม ห้องพัก และลานกิจกรรมไว้บริการ ศูนย์ฯ ตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่ 27 และห่างจากอำเภอเมือง 36 กิโลเมตร ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-7548-6616 / 0-1124-3214
2. ฟาร์มเพาะพันธ์นกยูง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์นกยูงสายพันธ์อินเดีย และจำหน่ายลูกยกยูงอายุตั้งแต่ 1 เดือน - 1 ปี โดยเพาะเลี้ยงในกรงขนาด 5 x 5 เมตร ในบริเวณสวนทุเรียน ติดต่อได้ที่คุณสุนทร สถาพร โทร. 0-1280-4121
3. แปลงดอกหน้าวัว วีราฟลอร่า แหล่งผลิตดอกหน้าวัวสายพันธ์ฮอลแลนด์หลากสีกว่า 30 สายพันธุ์ เปิดให้เข้าชมและต้นพันธุ์ ระยะทางห่างจากอำเภอเมือง 42 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่ 37 ติดต่อได้ที่ 0-7548-6616
4. จุดชมวิวเขาเหมาน (เขาพระสุเมรุ) เป็นจุดที่มองเห็นทิวทัศน์ของเขาเหมนและบรรยากาศของสวนผลไม้ที่อยู่รายรอบ และที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว ระยะทางห่างจากอำเภอเมือง 45 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่กิโลเมตร 36 ติดต่อได้ที่คุณเรวัต ปรีชาวัย 0-9866-7642
5. แปลงดอกดาหลา (กาหลา) เป็นจุดสาธิตการปลูกดอกดาหลาประจำกิ่งอำเภอช้างกลาง และจำหน่ายดอก โดยมีผู้บริโภคเดินทางเข้าไปซื้อถึงแหล่ง ทั้งจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและต่างจังหวัด ตั้งอยู่ที่กิโลเมตร 35 - 36 ระยะทางห่างจากอำเภอเมือง 56 กิโลเมตร ไปทางบ้านท้ายเหมือง ปากทางมีป้ายชี้ทางไปวัดหน้าเขาเหมน ระยะทางจากปากทางถึงแปลงประมาณ 10 กิโลเมตร ติดต่อได้ที่ศูนย์ส่งเสริมท่องเที่ยวเกษตรช้างกลาง โทรศัพท์ 0-7548-6616 / 0-1124-3214
6. ชมรมคนรักเห็ด แหล่งเพาะและจำหน่ายเห็ดหลากชนิด อาทิ เห็ดหอม เห็ดหูหนู เห็นนางฟ้า และเป๋าฮื้อ นอกจากนี้ยังจำหน่ายอุปกรณ์และถุงเพาะเชื้อเห็ด รวมทั้งให้คำแนะนำในการเพาะเลี้ยงเห็ดแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ติดต่อคุณสุรินทร์ รอดพ้น หรือคุณสุธน รอดพ้น โทรศัพท์ 0-1747-4310
7. พรเพชรฟาร์ม ฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาแรด และจำหน่ายลูกปลานอกจากปลาแรดแล้วยังมีปลาทับทิม ปลาสลิด และปลาจาระเม็ดน้ำจืด บนเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ ตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่ 42 - 43 ระยะทางห่างจากอำเภอเมือง 52 กิโลเมตร ติดต่อได้ที่ คุณจารึก นกแก้ว โทรศัพท์ 0-7548-6668 / 0-7548-6256
8. แปลงผักปลอดสารพิษ แปลงผักแห่งนี้ดำเนินงานโดยองค์การสวนยางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นาบอน) ผลิตพืชผักสวนครัว อาทิ ถั่วฟักยาว แตงกวา ผักบุ้ง คะน้า มะเขือยาว พริก บวบ ข้าวโพดหวานและมันเทศ โดยปลูกแซมในสวนยางพาราบนเนื้อที่ประมาณ 80 ไร่ ติดต่อเข้าชมได้ที่ คุณสุรพงษ์ เจริญฤทธิ์ โทรศัพท์ 0-7549-2570
9. กลุ่มเลี้ยงผึ้งควนส้าน เป็นกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงไทยจำนวนประมาณ 200 รัง โดยเลี้ยงในสวนผลไม้เป็นการเพิ่มรายได้เกษตรกรด้วยการขายน้ำผึ้งและยังมีผลพลอยได้จากการให้ผึ้งเป็นตัวผสมเกษตรดอกไม้ ช่วยให้เกษตรกรได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง นอกจากการจำหน่ายน้ำผึ้งแล้ว ทางกลุ่มยังผลิตอุปกรณ์เลี้ยงผึ้งจำหน่ายแก่เกษตรกรและผู้สนใจอีกด้วย การเดินทางใช้เส้นทาง 4015 และแยกขวาที่กิโลเมตร 35 - 36 เข้าไปประมาณ 5 กิโลเมตร ถึงหน้าวัดควนส้านเลี้ยวขวาตรงทางแยกตรงข้ามกับประตูวัด เข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นถนนลูกรังผ่านสวนยางพาราและข้ามสะพานแล้วเลี้ยวซ้ายอีก 200 เมตร ถึงที่ทำการกลุ่มติดต่อที่ ศูนย์ส่งเสริมท่องเที่ยวเกษตรช้างกลาง โทรศัพท์ 0-7548-6616 / 0-1124-3214
การติดต่อสวนเกษตรกรในสถานที่ต่างๆ ติดต่อโดยตรงได้ที่แหล่งท่องเที่ยวหรือติดต่อผ่านศูนย์ส่งเสริมท่องเที่ยวเกษตรช้างกลาง ที่หมายเลข 0-7548-6616 / 0-1124-3214
น้ำตกท่าแพ อยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 14 ตำบลช้างกลาง กิ่งอำเภอช้างกลาง การเดินทางจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ไปตามเส้นทางสาย นคร - จันดี (ทางหลวง 4015) ประมาณ 36 กิโลเมตร และมีทางแยกขวามือมีป้ายบอกทางเข้าน้ำตกท่าแพอีกประมาณ 2 กิโลเมตร มีชั้นน้ำตก ประมาณ 10 ชั้น เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวท้องถิ่นและผู้เดินทางไปยังจังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ต โดยเส้นทางดังกล่าว
น้ำตกสวนอาย อยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองละอาย อำเภอฉวาง การเดินทางจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ไปตามเส้นทางสายนคร - จันดี (4015) ระยะทางประมาณ 55 กิโลเมตร มีชั้นน้ำตกที่สวยงามประมาณ 5 ชั้น เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
น้ำตกสวนขัน อยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 3 ตำบลสวนขัน กิ่งอำเภอช้างกลาง สามารถเดินทางจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ไปตามเส้นทางสาย นคร - จันดี (4015) ระยะทางประมาณ 55 กิโลเมตร และต่อรถโดยสารประจำทางสาย (จันดี - พิปูน) ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร มีแห่งธรรมชาติที่สวยงาม ศึกษาพันธุ์ไม้และการเที่ยวชมน้ำตก เพื่อความเพลิดเพลิน
พัฒนาโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0-7535-6531

Contact us : nakhonsithammarat@moi.go.th
ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่
9854
นับตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2551