เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด :: นครฯ 24 ชั่วโมง" รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ โทร.1567 : นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 08-0088-8308
การสื่อสารและคมนาคม จังหวัด
โทรศัพท์
ข้อมูลด้าน การสื่อสาร/โทรคมนาคม
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ( CAT Telecom )
      สำนักงานบริการลูกค้า กสท นครศรีธรรมราช
724/5 ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
 
1. ข่ายเชื่อมโยง Fiber Optic 3 เส้นทางหลัก, 11 เส้นทางย่อย
1.1 เส้นทางหลัก - นครศรีฯ-สงขลา, - นครศรีฯ-สุราษฎร์ธานี, - นครศรีฯ - ตรัง
1.2 เส้นทางย่อย - นครศรีฯ - ทุกอำเภอ และภายในเขตเมืองนครศรีธรรมราช
 
2. โครงข่าย Internet ทุกอำเภอ รวม 17 สถานีโทรคมนาคม
2.1 เอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ( Hi speeds Internet
2.2 วงจรความเร็วสูง ( Leased Line / Frame Link )
 
3. ชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA จำนวน 58 สถานี(คลอบคลุมทุกอำเภอ)
4. โทรศัพท์ระหว่างประเทศ 001 และ 009 ( Oversea call 001 , 009 )
5. โทรสาร ในประเทศ และระหว่างประเทศ ( Facsimile )
6. ตลาดกลางการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Auction )
 
การให้บริการโทรศัพท์ของจังหวัด
1. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
              1.1 จำนวนชุมสายโทรศัพท์ ทั้งหมด 44 ชุมสาย 10 สำนักงานบริการ คือ นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ปากพนัง ร่อนพิบูลย์ สิชล จันดี ชะอวด ขนอม ท่าศาลา และหัวไทร
 
2. บริษัท ไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TT&T)
จำนวนชุมสายโทรศัพท์ ทั้งหมด 38 ชุมสาย
วิทยุกระจายเสียง
สถานีวิทยุกระจายเสียง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสถานีวิทยุกระจายเสียง 7 สถานี คือ
1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช (สวท.) ระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ 639 กิโลเฮิร์ท ระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถี่ ความถี่ 93.5 เม็กกะเฮิร์ท ถ.นคร-หัวไทร ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
2. สถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.) ระบบ เอฟ.เอ็ม ความถี่ 104.5 เม็กกะเฮิร์ท 91/7 ม.6 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
3. สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ (สวพ.) ระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถี่ 91.5 เม็กกะเฮิร์ท 11 ม.4 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
4. สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 4 นครศรีธรรมราช ระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ 684 กิโลเฮิร์ท และ 1044 กิโลเฮิร์ท ค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4 เมือง จ.นครศรีธรรมราช
5. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสง (สวท.) ระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถี่ 97.0 เม็กกะเฮร์ท 93 ม.7 ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี ต.ทอนหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
6. สถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจตระเวนชายแดน ระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถี่ 92.5 เม็กกะเฮิร์ท ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์  ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
7. สถานีวิทยุกระจายเสียง วปถ.4 ทุ่งสง ระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ 828 กิโลเฮิร์ท ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง   อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
หนังสือพิมพ์ ท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. หนังสือพิมพ์เสียงราษฎร์ 290 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร. 0-7535-6125
2. หนังสือพิมพ์ทุ่งสงโพสต์ 168 ม.4 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โทร. 0-7542-0128
3. หนังสือพิมพ์หลักเมือง 152/28 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร 0-7534-1240 โทรสาร 0-7531-7537
4.หนังสือพิมพ์อาชญากรรม ร้านอาหารริมสวน ตรงข้ามโรงพยาบาลมหาราช ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร.0-7534-0480
5. หนังสือพิมพ์เซาเทิร์นไพสต์ 129 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร.0-7535-8469
6. หนังสือพิมพ์มติไทย หน้าโรงเรียนจรัสพิชากร ถ.ศรีธรรมโศก อ.เมือง โทร.0-1892-9803
7. หนังสือพิมพ์นครโพสต์ 2/1 ถ.ราชดำเนิน ซ.อัศวรักษ์ 1 ต.ในเมือง อ.เมือง โทร.0-7532-0227
สถานีโทรทัศน์ และสถานีถ่ายทอด
1. สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT จังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.นครฯ-หัวไทร ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
2. สถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
3. สถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อสมท.
4. สถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อสมท.
5. สถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
6. สถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ไอทีวี นครศรีธรรมราช
7. สถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 อำเภอทุ่งสง
8. สถานถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ไอทีวี อำเภอทุ่งสง
ภาคการผลิตที่แท้จริง
 
 
 
 
 
ภาคอุตสาหกรรม
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยพี้นฐานทางสังคม