หน้าหลัก | ทำเนียบผู้ว่า | รองผู้ว่า | นายกเทศฯ| นายอำเภอ| นายกอบต. | สมุดเยี่ยม |สอบถาม  
  นครศรีธรรมราช
  หน้าหลัก
pad
 |- สภาพทั่วไป
 |- ประชากร การเมือง
 |- เศรษฐกิจและโครงสร้าง
 |- สังคมและสาธารณสุข
       |-• การศึกษา
       |-• การศาสนา
       |-• แรงงาน
       |-• อาชญากรรม
       |-• ยาเสพติด
  ข้อมูลการลงทุน
ที่ตั้งและอาณาเขต
การปกครอง
เศรษฐกิจโดยรวม
สาธาณูปโภค
การคมนาคมขนส่ง
การสื่อสาร/โทรคมนาคม
ประชากร
แรงงาน
ภาคการผลิตที่แท้จริง
การเกษตรกรรม
ปศุสัตว์
ประมง
ป่าไม้
แหล่งน้ำธรรมชาติ
สหกรณ์
ภาคอุตสาหกรรม
หัตถกรรม
อุตสาหกรรม
แร่ธาตุ
การบริการ/การท่องเที่ยว
การธนาคาร การคลัง
พาณิชยกรรม/ภาษีอากร
ปัจจัยพี้นฐานทางสังคม
สาธารณสุข
การศึกษา
ศาสนา
สถาบันที่สำคัญ
 เดินทาง/เส้นทาง
๏ สายการบินนกแอร์
๏ สายการบินวันทูโก
เขตการปกครอง
การปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

เขตการปกครอง

จังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งเขตการปกครองตามลักษณะพื้นที่ออกเป็น 21 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ 165 ตำบล 1,522 หมู่บ้าน แยกได้ดังนี้

ข้อมูลเขตการปกครองและพื้นที่

ที่ อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เขตการปกครอง

พื้นที่
(
ตร.กม.)

ตำบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต.
1 เมืองนครศรีธรรมราช 13

112

4 13 580.249
2 เชียรใหญ่ 10 97 1 10 227.116
3 ปากพนัง 17 142 1 17 459.910
4 ชะอวด 11 82 1 11 833.002
5 ทุ่งสง 12 122 1 12 802.977
6 ท่าศาลา 10 107 1 10 363.891
7 ร่อนพิบูลย์ 6 56 3 6 341.226
8 สิชล 9 105 1 9 703.105
9 ลานสกา 5 42 1 5 342.900
10 พิปูน 5 42 1 5 363.000
11 หัวไทร 11 99 1 11 417.773
12 ทุ่งใหญ่ 7 63 1 7 603.287
13 ฉวาง 10 85 3 10 568.000
14 ขนอม 3 34 1 3 433.926
15 นาบอน 3 34 1 3 192.899
16 พรหมคีรี 5 39 2 5 321.499
17 บางขัน 4 59 - 4 575.000
18 จุฬาภรณ์ 6 29 - 6 192.505
19 ถ้ำพรรณรา 3 29 - 3 180.000
20 พระพรหม 4 37 - 4 187.026
21 เฉลิมพระเกียรติ 4 36 - 4 122.145
22 กิ่งอำเภอนบพิตำ 4 36 - 4 720.156
23 กิ่งอำเภอช้างกลาง 3 35 - 3 236.000

รวม

165 1,522 24 165 9,767,592

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ราชการบริหารส่วนกลาง

            จังหวัดนครศรีธรรมราช มีหน่วยราชการมาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัด   รวมทั้งสิ้น 82 หน่วยงาน นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 17 หน่วยงาน

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

            จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสภาพบริหารส่วนภูมิภาค จำนวน 31 ส่วนราชการ  และอำเภอ 21 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ

การปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการปกครองส่วนท้องถิ่น 3 รูปแบบ ประกอบด้วย เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง (เทศบาลตำบลปากแพรกยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองทุ่งสง เมื่อ 8 มีนาคม 2547) และเทศบาลตำบล 21 แห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง องค์การบริหาร ส่วนตำบล 165 แห่ง

            เทศบาล มีทั้งหมด 24 เทศบาล ดังนี้

ตารางแสดงจำนวนพื้นที่ และจำนวนประชากรในเขตเทศบาล ปี 2547

ลำดับ ชื่อเทศบาล

จำนวนประชากร
(
คน)

จำนวนพื้นที่
(ตร.กม.)

หมายเหตุ
อยู่ในเขต

1 เทศบาลเมืองนครนครศรีธรรมราช 106,070 22.56 .เมือง
2 เทศบาลตำบลบางจาก 1,724 2.40 .เมือง
3 เทศบาลตำบลท่าแพ 4,128 2.0 .เมือง
4 เทศบาลตำบลปากนคร 6,281 1.902 .เมือง
5 เทศบาลเมืองปากพนัง 24,901 7.35 .ปากพนัง
6 เทศบาลเมืองทุ่งสง 28,988 7.17 .ทุ่งสง
7 เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ 8,327 11.53 .ร่อนพิบูลย์
8 เทศบาลตำบลเขาชุมทอง 3,367 14.48 .ร่อนพิบูลย์
9 เทศบาลตำบลหินตก 8,899 13.0 .ร่อนพิบูลย์
10 เทศบาลตำบลนาบอน 2,303 4.0 .นาบอน
11 เทศบาลตำบลจันดี 5,461 3.56 .ฉวาง
12 เทศบาลตำบลไม้เรียง 2,403 2.48 .ฉวาง
13 เทศบาลตำบลฉวาง 2,635 2.0 .ฉวาง
14 เทศบาลตำบลชะอวด 4,155 0.50 .ชะอวด
15 เทศบาลตำบลท่ายาง 4,107 4.017 .ทุ่งใหญ่
16 เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ 2,110 1.0 .เชียรใหญ่
17 เทศบาลตำบลหัวไทร 4,431 2.643 .หัวไทร
18 เทศบาลตำบลพิปูน 2,532 2.42 .พิปูน
19 เทศบาลตำบลท่าศาลา 2,877 1.0 .ท่าศาลา
20 เทศบาลตำบลลานสกา 1,556 2.61 .ลานสกา
21 เทศบาลตำบลสิชล 6,871 3.50 .สิชล
22 เทศบาลตำบลขนอม 3,663 1.76 .ขนอม
23 เทศบาลตำบลพรหมโลก 6,222 12.92

.พรหมคีรี

24 เทศบาลตำบลทอนหงส์ 2,545 9.0 .พรหมคีรี

รวม

246,556

135,802

 

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน 1 มกราคม 2547

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

            องค์การบริหารส่วนจังหวัด มี 1 แห่ง คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช     มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 42 คน ครอบคลุมพื้นที่นอกเขตเทศบาล

องค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด 165 แห่ง ครบทุกตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช  แยกตามขนาดดังนี้

            1.     อบต.ขนาดใหญ่ ไม่มี

            2.     อบต.ขนาดกลาง มี 8 แห่ง คือ ท่าเรือ, ปากพูน, ชะมาย, ขนอม, ท้องเนียน, ท่าศาลา, โพธิ์เสด็จ และช้างกลาง

            3.     อบต.ขนาดเล็ก มี 157 แห่ง

 องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 165 แห่ง แยกเป็นรายอำเภอ

           1.    อำเภอเมือง มี 13 อบต.

                    อบต.นาทราย, อบต.กำแพงเซา, อบต.ไชยมนตรี, อบต.มะม่วงสองต้น, อบต.นาเคียน, อบต.ท่างิ้ว, อบต.โพธิ์เสด็จ, อบต.บางจาก, อบต.ปากพูน, อบต.ท่าซัก, อบต.ท่าเรือ อบต.ท่าไร่  อบต.ปากนคร

         2.    อำเภอพรหมคีรี มี 5 อบต.

                    อบต.พรหมโลก, อบต.บ้านเกาะ, อบต.อินคีรี, อบต.ทอนหงส์, อบต.นาเรียง

           3.    อำเภอลานสกา มี 5 อบต.

                    อบต.เขาแก้ว, อบต.ลานสกา, อบต.ท่าดี, อบต.กำโลน, อบต.ขุนทะเล

            4.    อำเภอฉวาง  มี 10 อบต.

                    อบต.ฉวาง, อบต.ละอาย, อบต.นาแว, อบต.ไม้เรียง, อบต.กะเปียด, อบต.นากะชะ, อบต.ห้วยปริก, อบต.ไสหร้า, อบต.นาเขลียง, อบต.จันดี

            5.    อำเภอพิปูน มี 5 อบต.

                    อบต.พิปูน, อบต.กะทูน, อบต.เขาพระ, อบต.ยางค้อม, อบต.ควนกลาง

           6.    อำเภอเชียรใหญ่ มี 10 อบต.

อบต.เชียรใหญ่, อบต.ท่าขนาน, อบต.บ้านกลาง, อบต.บ้านเนิน, อบต.ไสหมาก, อบต.ท้องลำเจียก, อบต.เสือหึง, อบต.การะเกด, อบต.เขาพระบาท,อบต.แม่เจ้าอยู่หัว

            7.    อำเภอชะอวด มี 11 อบต.

                    อบต.ชะอวด, อบต.ท่าเสม็ด, อบต.ท่าประจะ, อบต.เคร็ง, อบต.วังอ่าง, อบต.บ้านตูล, อบต.ขอนหาด อบต.เกาะขันธ์, อบต.ควนหนองหงส์, อบต.เขาพระทอง, อบต.นางหลง

           8.    อำเภอท่าศาลา  มี 10 อบต.

                    อบต.ท่าศาลา, อบต.กลาย, อบต.ท่าขึ้น, อบต.หัวตะพาน, อบต.สระแก้ว,  อบต.โมคลาน, อบต.ไทยบุรี, อบต.ดอนตะโก, อบต.ตลิ่งชัน, อบต.โพธิ์ทอง

            9.    อำเภอทุ่งสง  มี 12 อบต.

                    อบต.ชะมาย, อบต.หนองหงส์, อบต.ควนกรด, อบต.นาไม้ไผ่, อบต.นาหลวงเสน, อบต.เขาโร, อบต.กะปาง, อบต.ที่วัง, อบต.น้ำตก, อบต.ถ้ำใหญ่, อบต.นาโพธิ์, อบต.เขาขาว

            10.  อำเภอนาบอน  มี 3 อบต.

                    อบต.นาบอน, อบต.ทุ่งสง, อบต.แก้วแสน

            11.  อำเภอทุ่งใหญ่  มี 7 อบต.

                    อบต.ท่ายาง, อบต.ทุ่งสัง, อบต.ทุ่งใหญ่, อบต.กุแหระ, อบต.ปริก, อบต.บางรูป, อบต.กรุงหยัน

            12.  อำเภอปากพนัง  มี 17 อบต.

                    อบต.คลองน้อย, อบต.ป่าระกำ, อบต.ชะเมา, อบต.คลองกระบือ, อบต.เกาะทวด, อบต.บ้านใหม่, อบต.หูล่อง, อบต.แหลมตะลุมพุก,อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก, อบต.บางศาลา, อบต.บางพระ, อบต.บางตะพง, อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก, อบต.บ้านเพิง, อบต.ท่าพญา,    อบต.ปากแพรก, อบต.ขนาบนาก

            13.  อำเภอร่อนพิบูลย์  มี 6 อบต.

                    อบต.ร่อนพิบูลย์, อบต.เสาธง, อบต.ควนเกย, อบต.ควนพัง, อบต.ควนชุม,  อบต.หินตก

            14.  อำเภอสิชล  มี 9 อบต.

                    อบต.สิชล, อบต.ทุ่งปรัง, อบต.ฉลอง, อบต.เสาเภา, อบต.เปลี่ยน, อบต.สีขีด,  อบต.เทพราช, อบต.เขาน้อย, อบต.ทุ่งใส

            15.  อำเภอขนอม  มี 3 อบต.

                    อบต.ขนอม, อบต.ควนทอง, อบต.ท้องเนียน

            16.  อำเภอหัวไทร  มี 11 อบต.

                    อบต.หัวไทร, อบต.หน้าสตน, อบต.ทรายขาว, อบต.แหลม, อบต.เขาพังไกร, อบต.บ้านราม, อบต.บางนบ, อบต.ท่าซอม, อบต.ควนชะลิก, อบต.รามแก้ว, อบต.เกาะเพชร

 

            17.  อำเภอบางขัน  มี 4 อบต.

                    อบต.บางขัน,  อบต.บ้านลำนาว,  อบต.วังหิน,  อบต.บ้านนิคม

           18.  อำเภอถ้ำพรรณรา  มี 3 อบต.

                    อบต.ถ้ำพรรณรา, อบต.คลองเส, อบต.ดุสิต

            19.  อำเภอจุฬาภรณ์  มี 6 อบต.

                    อบต.บ้านควนมุด, อบต.บ้านชะอวด, อบต.ควนหนองคว้า, อบต.ทุ่งโพธิ์, อบต.นาหมอบุญ,  อบต.สามตำบล

            20.  อำเภอพระพรหม  มี 4 อบต.

                    อบต.นาพรุ, อบต.นาสาร, อบต.ท้ายสำเภา, อบต.ช้างซ้าย

            21.  กิ่งอำเภอนบพิตำ  มี 4 อบต.

                    อบต.นบพิตำ,  อบต.กรุงชิง,  อบต.กะหรอ,  อบต.นาเหรง

            22.  กิ่งอำเภอช้างกลาง  มี 3 อบต.

                    อบต.ช้างกลาง,  อบต.หลังช้าง,  อบต.สวนขัน

            23.  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  มี 4  อบต.

                    อบต.เชียรเขา, อบต.ดอนตรอ, อบต.สวนหลวง, อบต.ทางพูน

พัฒนาโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0-7535-6531

Contact us : nakhonsithammarat@moi.go.th
ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่
832
นับตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2551