เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด :: นครฯ 24 ชั่วโมง" รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ โทร.1567 : นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 08-0088-8308
การสาธารณสุข 
ข้อมูลสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2550
ผลการดำเนินงานโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

1.   มีการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการคู่สัญญาทั้งหมด 24 เครือข่าย
2.   การขึ้นทะเบียนและการออกบัตร จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการออกบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้แก่ประชาชนผู้มีสิทธิ ณ เดือน กันยายน 2550 จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,540,277 คน คิดเป็นร้อยละ 99.21 ของประชากรทั้งหมด โดยมีรายละเอียดจำแนกตามประเภทสิทธิ์ ดังนี้            

- สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า จำนวน 589,904 บัตร
- สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประเภทมีสิทธิ์ย่อย จำนวน 591,784 บัตร
- สิทธิประกันสังคม จำนวน 141,640 บัตร
- สิทธิประกันสังคมกรณีทุพลภาพ จำนวน 38 บัตร
- สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 135,673 บัตร
- สิทธิประกันสังคมและสิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน3,039 บัตร
- สิทธิคนไทยในต่างประเทศ จำนวน 251 บัตร
- สิทธิคนต่างด้าว จำนวน 227 บัตร
- สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ จำนวน 1,581 บัตร
- สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก จำนวน 1,007 บัตร
- สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ จำนวน 30 บัตร
- สิทธิครูเอกชน จำนวน 2,541 บัตร
- สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน จำนวน 289 บัตร
- สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ จำนวน 6641 บัตร
- สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ จำนวน 369 บัตร
- สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก จำนวน 9 บัตร
- สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ จำนวน 2 บัตร
- ไม่มีสิทธิใดๆ จำนวน 12,129 บัตร
- บุคคลรอพิสูจน์สถานะ จำนวน 68 บัตร
- สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้านอกจังหวัด จำนวน 52,659 บัตร
- ศูนย์สุขภาพชุมชนหลัก จำนวน 96 แห่ง
- ศูนย์สุขภาพชุมชนรอง จำนวน 164 แห่ง
การดำเนินงาน

การดำเนินงานให้บริการแก่ผู้ป่วยของสถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่า ปี 2550

- ผู้ป่วยมารับบริการ  7,274,539 ครั้ง
- ผู้ป่วยในนอนรักษาโรงพยาบาล   183,404 ครั้ง
ความพึงพอใจของประชาชน

หน่วยบริการมีการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและประชาชน

- ผู้ป่วยนอกมีความพึงพอใจ                                         ร้อยละ   88.24 %
- ผู้ป่วยในมีความพึงพอใจ                                            ร้อยละ   88.32 %
ด้านบุคลากร
ข้อมูลด้านบุคลากรสาธารณสุข ปี 2550
บุคลากร กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
อื่น ๆ
เอกชน รวม อัตราส่วนบุคลากร 1 คนต่อประชากร
แพทย์ 2171 20 16 253 5,980.26
ทันตแพทย์ 65 5 1 71 21,309.43
เภสัชกร 142 6 6 154 9,824.71
พยาบาลวิชาชีพ 1,779 116 41 1,936 781.51
พยาบาลเทคนิค 136 3 1 140 10,807.18
ทันตภิบาล 79 5 - 84 18,011.97
       
       จำนวนผู้รับบริการในโรงพยาบาลรวมทั้งจังหวัดตลอดปี 3,966,223 ครั้ง เฉลี่ย 330,518 ครั้ง ต่อเดือน จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่สถานีอนามัย 744 คน จำนวนผู้รับบริการที่สถานีอนามัยรวมทั้งจังหวัดตลอดปี 1,734,088 เฉลี่ย 144,507 ครั้งต่อเดือน
 
สถานพยาบาลของรัฐ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลศูนย์                                 931   เตียง             จำนวน     1     แห่ง
โรงพยาบาลชุมชน                              150   เตียง             จำนวน     1     แห่ง
โรงพยาบาลชุมชน                              120   เตียง             จำนวน     2     แห่ง
โรงพยาบาลชุมชน                                90   เตียง             จำนวน     1     แห่ง
โรงพยาบาลชุมชน                                60   เตียง             จำนวน     2     แห่ง
โรงพยาบาลชุมชน                                30   เตียง             จำนวน   11     แห่ง
โรงพยาบาลชุมชน                                10   เตียง             จำนวน     1     แห่ง
โรงพยาบาลแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 11   30   เตียง          จำนวน     1     แห่ง
สถานีอนามัยรวมทั้งหมด                                                  จำนวน  251    แห่ง
        สถานีอนามัย ขนาดใหญ่                                                         35    แห่ง
       สถานีอนามัยทั่วไป                                                                 216    แห่ง

 
สังกัดหน่วยงานอื่น

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล                                                        7     แห่ง
โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ (อำเภอเมือง) 80 เตียง                                1     แห่ง
โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร (อำเภอทุ่งสง) 30 เตียง                1      แห่ง
สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 อำเภอทุ่งสง) 10 เตียง          1     แห่ง
โรงพยาบาลเทศบาลนครศรีธรรมราช 30 เตียง                                 1     แห่ง

 
สถานบริการสาธารณสุขเอกชน
สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
   โรงพยาบาลเอกชน/สถานพยาบาล
อำเภอ                      ชื่อสถานบริการเอกชน                      จำนวน(แห่ง)                         เตียง
เมือง                      โรงพยาบาลนครินทร์                              1                                     107
                              โรงพยาบาลนครคริสเตียน                      1                                       50
ทุ่งสง                     รวมแพทย์ทุ่งสง                                     1                                      25
                                                 รวม                                    3                                    182
 
สถานบริการสาธารณสุขเอกชน
สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน                                ประเภท                                                                                              จำนวน(แห่ง)                         
เวชกรรม                                                                                                  110                         
เวชกรรมเฉพาะทาง                                                                                    7                         
ทันตกรรม                                                                                                    37                         
การพยาบาลและผดุงครรภ์                                                                      169                         
เทคนิคการแพทย์                                                                                           3                         
แพทย์แผนไทย                                                                                             13                         
เแพทย์แผนไทยประยุกต์                                                                                1                         
สหคลินิก                                                                                                          1
                                          รวม                                                                                                            341                         


ร้านขายยา
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน บรรจุเสร็จ                                                             101
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                                                                   95
ร้านขายยาแผนโบราณ                                                                                   43
ผลิตยาแผนโบราณ                                                                                             1
  รวม                                                                                                              256                         


 
ข้อมูลสถานะสุขภาพ
   สถิติชีพ ปี 2549
อัตราเกิด                                                                                      12.03                        ต่อประชากร 1,000 คน
อัตราตาย                                                                                        5.67                        ต่อประชากร 1,000 คน
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ                                                                   0.64                        ต่อประชากร 100 คน
อัตราตายมารดา                                                                            16.54                       ต่อเด็กเกิดมีชีพ 100,000 คน
อัตราทารกตาย                                                                                4.69                        ต่อเด็กเกิดมีชีพ 1,000 คน
อัตราตายปริกำเนิด                                                                            9.20                      ต่อเด็กเกิดมีชีพและเกิดไร้ชีพ 1,000 คน
อัตราตายของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี                                                         7.89                     ต่อจำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี 1,000 คน
 
 

สาเหตุการตายที่สำคัญ 10 ลำดับแรก จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2549
(อัตราตายต่อประชากรแสนคน)
     สาเหตุการตาย                                                                  จำนวนตาย               อัตราตาย
1.เนื้องอก                                                                                       889                        59.00
2.โรคหัวใจขาดเลือดและโรคหัวใจอื่นๆ                                            617                       40.95
3.โรคหลอดเลือดในสมอง                                                                347                       23.03
4.โลหิตเป็นพิษ                                                                               334                        22.17
5.อุบัติเหตุขนส่ง                                                                             257                       17.06
6.ปอดบวม                                                                                     244                       16.19
7.โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส                                             240                       15.93
8.โรคหของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ                                 231                       15.23
9.การทำร้ายผู้อื่น                                                                            174                       11.55
10.โรคของทางเดินหายใจส่วนล่างเรื้อรัง                                         152                       10.09
 

ที่มา  : - ข้อมูลการตายมรณบัตร จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2549 จำนวน 8,542 ราย
                จากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
              - ข้อมูลประชากรกลางปี 2549 จังหวัดนครศรีธรรมราช (ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2549)
                จากที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
                จำนวนประชากรทั้งหมด 1,506,667 คน (ชาย 748,868 คน , หญิง 757,799 คน)

 

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 ลำดับแรก
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2549
(อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน)
สาเหตุการป่วย                                                                                  จำนวน          อัตรา/แสน
1.โรคระบบหายใจ                                                                              518,706       34,427.38
2.โรคระบบไหลเวียนเลือด                                                                   318,573       21,144.22
3.โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก                                            271,656       18,030.26
4.โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม                            212,446       14,100.40
5.อาการ   อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและ200,348       13,297.43
    ทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้
6.โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม                              183,620       12,187.17
7.สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย                                      148,815        9,877.10
8.โรคติดเชื้อและปรสิต                                                                         101,701         6,750.06
9.โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง                                                          88,961         5,904.49
10.โรคระบบสืบพันธุ์และปัสสาวะ                                                            82,831         5,497.63
 
ที่มา  : รายงาน 504
 

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 10 ลำดับแรก
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2549
(อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน)
   สาเหตุการป่วย                                                                                    จำนวนป่วย       อัตราป่วย
1.โรคแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การเจ็บครรภ์ การคลอด ระยะหลังคลอด       17,400           1,154.87
2.อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก               14,524              963.98
3.ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซึมอื่นๆ                 11,210              744.03
4.การคลอดเดี่ยว (คลอดปกติ)                                                                       10,230              678.98
5.โรคความดันโลหิตสูง                                                                                  8,815              585.07
6.โรคติดเชื้ออื่นๆ ของลำไส้                                                                            8,773              582.28
7.โรคอื่นของระบบย่อยอาหาร                                                                        8,359              554.80
8.โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติบางชนิดที่เกี่ยวกับ                6,655              441.70
    ระบบภูมิคุ้มกัน
9.โรคเบาหวาน                                                                                                6,52               441.50
10.โรคติดเชื้อและปรสิตอื่นๆ                                                                          6,031              400.29
 
ที่มา  : รายงานผู้ป่วยใน(รง.505)
 

สาเหตุของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและเหตุอื่น 10 ลำดับแรก
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2549
(อัตราป่วยและตายต่อประชากรแสนคน)
   สาเหตุของการบาดเจ็บ 19 สาเหต                                              ป่วย                          ตาย
                                                                                                จำนวน       อัตรา        จำนวน     อัตรา
1.อุบัติเหตุจากการขนส่งทางบก                                                 23,240    1,542.48     361      23.96
2.อุบัติเหตุสัมผัสกับแรงเชิงกลของคน/สัตว์                                19,091    1,267.10     14          0.93
3.อุบัติเหตุสัมผัสกับแรงเชิงกลของวัตถุสิ่งของ                            17,171    1,139.67     16          1.06
4.อุบัติเหตุผลัด ตก หรือหกล้ม                                                      8,306      551.28      16          1.06
5.ถูกทำร้ายด้วยวิธีต่างๆ หรือหกล้ม                                             3,893      258.38     146          9.69
6.อุบัติเหตุสัมผัสพิษจากสัตว์หรือพิช                                            1,923      127.63         3          0.20
7.ทำร้ายตัวเองด้วยวิธีต่างๆ                                                            515        34.18       35           2.32
8.อุบัติเหตุสัมผัสควมร้อน ของความร้อน                                          461        04.60        0                0
9.บาดเจ็บโดยไม่ทราบเจตนา ของความร้อน                                     342        22.70       13          0.86
10.ดำเนินการทางกฎหมายหรือสงคราม ของความร้อน                     246        16.33       12         0.80
 
ที่มา  : รายงานอุบัติเหตุ
 

จำนวนและอัตราป่วยของโรคในข่ายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 ลำดับแรก
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2549

โรค

ป่วย
ตาย
จำนวน
อัตรา/แสน
จำนวน
อัตราป่วยตาย(%)
อุจจาระร่วงเฉียบพลัน 19,473 1,295.91 5 0.03
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 5,269 350.65 0 0.00
ตาแดงจากไวรัส 2,793 185.87 0 0.00
ปอดบวม 2,389 158.99 9 0.38
ไข้หวัดใหญ่ 897 59.69 0 0.00
วัณโรค(ทุกชนิด) 877 58.36 0 0.00
สุกใส 803 53.44 0 0.00
อาหารเป็นพิษ 741 49.31 0 0.00
ไข้เลือดออก 662 44.92 3 0.45
มาลาเรีย 230 15.13 0 0.00
 

ผลการดำเนินงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมถรรภาพผู้ติดยาเสพติด
           การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมถรรภาพผู้ติดยาเสพติด
           ผู้เสพ 374 ราย ผู้ติดยา 132 ราย รวม 506 ราย
           ผลการบำบัด ครบกำหนด 263 ราย Drop out 23 ราย
           ผลการบำบัดกลับมาติดยา 2 ราย

ที่มา  : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาคการผลิตที่แท้จริง
 
 
 
 
 
ภาคอุตสาหกรรม
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยพี้นฐานทางสังคม