หน้าหลัก | ทำเนียบผู้ว่า | รองผู้ว่า | นายกเทศฯ| นายอำเภอ| นายกอบต. | สมุดเยี่ยม |สอบถาม  
  นครศรีธรรมราช
หน้าหลัก
pad
ประวัติจังหวัด
pad
ข้อมูลจังหวัด
pad
ข้อมูลอำเภอ - ตำบล
pad
คำขวัญประจำอำเภอ
pad
ผู้บริหาร
pad
ทำเนียบหัวหน้าส่วน
pad
ยุทธศาสตร์จังหวัด
pad
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
pad
ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
pad
แผนพัฒนา 4 ปี 51- 54
pad
ปฏิทินท่องเที่ยว
pad
ข้อมูล จปฐ
pad
โครงการลุ่มน้ำปากพนัง
pad
บรรยายสรุป
pad
บ้านเมืองน่าอยู่ฯ
pad
โรงแรมสถานที่พัก
pad
ตำแหน่งงานว่าง
pad
สถานการณ์แรงงาน ปี 51
pad
ประเพณี
pad
แหล่งท่องเที่ยว
pad
ติดต่อสอบถาม
pad
Guestbook
แวะมาเยี่ยมมาเยือน
ก้ออย่าลืมนะค่ะ
ลงสมุดเยี่ยมค่ะ
Weather Today
พยากรณ์อากาศ
จังหวัดนครศรีฯ
:: ค้นหา Google ...
 link กฎระเบียบ
 link เว็บอำเภอนครศรีฯ

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
link เว็บทรวงต่างๆ
 link เว็บจังหวัดทั่วไทย

 link โรงเรียนในจังหวัด

 เว็บราชการในจังหวัด

  ข้อมูลการลงทุน  
ที่ตั้งและอาณาเขต
การปกครอง
เศรษฐกิจโดยรวม
สาธารณูปโภค
การคมนาคมขนส่ง
การสื่อสาร/โทรคมนาคม
การชลประทาน
ประชากร
แรงงาน
ภาคการผลิตที่แท้จริง
การเกษตรกรรม
ปศุสัตว์
ประมง
ป่าไม้
แหล่งน้ำธรรมชาติ
สหกรณ์
ภาคอุตสาหกรรม
หัตถกรรม
อุตสาหกรรม
แร่ธาตุ
การบริการ/การท่องเที่ยว
การธนาคารการคลัง
พาณิชยกรรม/ภาษีอากร
ปัจจัยพี้นฐานทางสังคม
สาธารณสุข
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม/ประเพณี
สถาบันที่สำคัญ

กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่ ชื่อ / ตำแหน่ง ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน 
1 ผอ.สำนักทางหลวงที่ 14      
     นายโอม  พรตตะเสน 075-356644
075-356030
075-346710 75-42899
08-1803-1205
2 ผู้อำนวยการงแขวงการทางนครศรีธรรมราช ที่ 1      
     นายเลิศ  พัดฉวี 075-340565 075-356699 089-6602288
3 ผู้อำนวยการแขวงการทางนครศรีธรรมราช ที่ 2      
     นายพูลศักดิ์  สาระคร 075-302020 075-302019 081-6927721
4 หัวสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 4 สาขานครศรีธรรมราช      
     นายพิเชฐ  สุดเดือน 075-356654 075-348007 08-9870-2429
5 ผู้อำนวยการสร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)      
     นายสมศักดิ์  นันทรักษ์ชัยกุล 075-302073-4 075-302072 08-6122-2618
6 ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช      
     นายนิสิต  สมบัติ 075-369543 075-369540 08-1893-8911
7 ผอ.สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช      
     นายวิรัติ จำปา 075-378795 075-378794 08-6895-8844
8 นายสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช      
     นายบรรจบ  เพชรช่วย 075-346129
075-356364
- 08-9593-5877
9 หัวหน้าสำนักงาน ร.ส.พ.นครศรีธรรมราช      
     นางสาวผุสณี  มูสิกะ 075-356272
075-340180
- -
พัฒนาโดย กลุ่มข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0-7535-7469

Contact us : nakhonsithammarat@moi.go.th