หน้าหลัก | ทำเนียบผู้ว่า | รองผู้ว่า | นายกเทศฯ| นายอำเภอ| นายกอบต. | สมุดเยี่ยม |สอบถาม  
  นครศรีธรรมราช
  หน้าหลัก
pad
 |- สภาพทั่วไป
 |- ประชากร การเมือง
 |- เศรษฐกิจและโครงสร้าง
 |- สังคมและสาธารณสุข
       |-• การศึกษา
       |-• การศาสนา
       |-• แรงงาน
       |-• อาชญากรรม
       |-• ยาเสพติด
  ข้อมูลการลงทุน
ที่ตั้งและอาณาเขต
การปกครอง
เศรษฐกิจโดยรวม
สาธาณูปโภค
การคมนาคมขนส่ง
การสื่อสาร/โทรคมนาคม
ประชากร
แรงงาน
ภาคการผลิตที่แท้จริง
การเกษตรกรรม
ปศุสัตว์
ประมง
ป่าไม้
แหล่งน้ำธรรมชาติ
สหกรณ์
ภาคอุตสาหกรรม
หัตถกรรม
อุตสาหกรรม
แร่ธาตุ
การบริการ/การท่องเที่ยว
การธนาคาร การคลัง
พาณิชยกรรม/ภาษีอากร
ปัจจัยพี้นฐานทางสังคม
สาธารณสุข
การศึกษา
ศาสนา
สถาบันที่สำคัญ
 เดินทาง/เส้นทาง
๏ สายการบินนกแอร์
๏ สายการบินวันทูโก

การบริหารราชการ

การจัดองค์กรราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีหน่วยราชการที่อยู่ในความควบคุม ดูแล ของผู้ว่าราชการจังหวัด คือส่วนราชการต่าง ๆ ในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน
หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช มีทั้งสิ้น 3 หน่วย งาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย 7 หน่วยงาน และสังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ อีก 24 หน่วยงาน
หน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด (ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง ) มีทั้งสิ้น 98 หน่วย สังกัดกระทรวงมหาดไทย 10 หน่วยงาน สังกัดกระทรวง ทบวง กรม อื่น ๆ 75 หน่วย งาน และหนวยงานอิสระ 13 หน่วยงาน
ส่วนการจัดองค์กรบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมี 3 รูปแบบ คือ องค์การบริหาร ส์วน จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล

โครงสร้างการบริหารราชการ

จังหวัด มีฐานะเป็นนิติบุคคล การตั้ง ยุบ และการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็นราชบัญญัติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าบังคับบัญชา ข้าราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการที่สำคัญและสังกัดกระทรวงมหาดไทย คือ สำนักงานจังหวัดและที่ทำการจังหวัด

อําเภอ เป็นหน่วยงานราชการบริหารรองจากจังหวัด การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนเขต อําเภอ ให้ตราเป็นพรราชกฤษฎีกา มีนายอําเภอเป็นหัวหน้าปกครอง บังคับบัญชาข้าราชการในอําเภอ และงานบริหารราชการของอําเภอ ส่วนราชการประจําอําเภอที่สําคัญ คือที่ทําการปกครอง อําเภอ และสํานักงานอําเภอ

กิ่งอําเภอ เป็นส่วนหนึ่งของอําเภอ ตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ 2457 มีปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํากิ่งอําเภอเป็นหัวหน้า มีองค์กรที่สําคัญคือที่ทําการ ปกครองกิ่งอําเภอ

ตําบล และหมู่บ้าน เป็นหน่วยงานปกครองส่วนย่อยของอําเภอ หรือกิ่งอําเภอ ตั้ง ตาม กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ 2457 ตําบลจัดตั้งขึ้น โดยประกาศของ กระทรวง มหาดไทย มีกํานันเป็นผู้รับผิดชอบตําบล ส่วนหมู่บ้าน จัดตั้งโดยประกาศจังหวัด มีผู้ใหญ่ บ้านเป็นผู้รับผิดชอบหมู่บ้าน
พัฒนาโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0-7535-6531

Contact us : nakhonsithammarat@moi.go.th
ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่
4919
นับตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2551