เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด :: นครฯ 24 ชั่วโมง" รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ โทร.1567 : นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 08-0088-8308
พานิชยกรรม จังหวัด นครศรีธรรมราช
การพาณิชยกรรมและภาษีอากร จังหวัด นครศรีธรรมราช
โครงสร้างการตลาด และศูนย์กลางการค้า
       จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการผลิตสินค้าเกษตรหลากหลายชนิด ชนิดสินค้าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สำคัญมาก คือ ยางพารา ข้าว กาแฟ มะพร้าว มังคุด แร่ยิปซัม แร่โคโลไมต์ และกุ้งกุลาดำ อย่างไรก็ตาม การลงทุนเพื่อแปรรูปสินค้าเกษตรเหล่านี้ เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในจังหวัดมีจำนวนน้อยมาก แม้ว่าสินค้าเหล่านี้จะมีปริมาณที่เพียงพอในการลงทุนตั้งโรงงานแปรรูป 
  
สภาพทางการค้า ปัจจุบันได้มีการเปิดห้างสรรพสินค้าขายส่งและปลีกรายใหญ่ คือ ห้างสรรพสินค้าโลตัส ทั้งนี้สามารถแยกการค้าออกเป็น 2 ประเภท คือ
    1) การค้าส่ง จำแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่พ่อค้าเป็นผู้รับสินค้าที่ผลิตได้จากจังหวัดอื่นๆ แล้วนำมาจำหน่ายส่งให้แก่พ่อค้าปลีกในจังหวัด ซึ่งสินค้าชนิดนี้ได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทุนและเครื่องจักร ปัจจัยการผลิต วัสดุก่อสร้าง และสินค้าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ และอีกลักษณะหนึ่ง คือ พ่อค้าจะรวบรวมสินค้าที่ผลิตได้ในจังหวัด ส่งไปจำหน่ายยังตลาดปลายทางซึ่งสินค้าชนิดนี้ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร เช่น ยางพารา กาแฟ มะพร้าว ผัก และผลไม้ และสินค้าประเภทสัตว์น้ำ
    2) การค้าปลีก การค้าปลีกเป็นการค้าสินค้าอุปโภคและบริโภค การค้าจะกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปตามแหล่งชุมชน ตลาดต่างๆ ในเขตเทศบาล สุขาภิบาล ตำบล และหมู่บ้าน
 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีศูนย์กลางการตลาดที่สำคัญ จำแนกตามประเภทของสินค้าได้ดังนี้
 
  ตลาดสินค้าพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ตลาดที่เป็นแหล่งศูนย์กลางในการซื้อขายสินค้า พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ยางพารา กาแฟ มะพร้าว คือ ตลาดอำเภอทุ่งสง ตลาดสุขาภิบาลจันดี อำเภอฉวาง ตลาดอำเภอสิชล ตลาดอำเภอเมือง ส่วนตลาดซื้อขายประเภทสัตว์น้ำ คือ ตลาดอำเภอเมือง ตลาดอำเภอปากพนัง ตลาดอำเภอหัวไทร ตลาดอำเภอขนอม
ตลาดทวดทอง เป็นตลาดที่ตั้งอยู่ใกล้กับตลาดกลางรวมพืชผลหัวอิฐ ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดที่มีการซื้อขายส่งเฉพาะมะพร้าวเท่านั้น สินค้าจะมาจากทุกแห่งในภาคใต้และขายส่งไปยังตลาดต่างๆ ทุกภูมิภาค
           ตลาดสินค้าสัตว์น้ำ ตลาดสินค้าสัตว์น้ำส่วนใหญ่จะมีการซื้อขายตาแพปลา และที่ท่าเทียบเรือประมง ต่างๆ เช่น อำเภอเมือง ได้แก่ ตลาดสดปากนคร ตลาดสุขาภิบาลท่าแพ ตลาดสดวัดใหญ่ ซึ่งตลาดแห่งนี้ส่วนใหญ่จะซื้อขายเฉพาะสินค้าสัตว์น้ำเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีตลาดสัตว์น้ำในเขตเทศบาล หรือสุขาภิบาลในเขตอำเภอสิชล และอำเภอปากพนัง โดยเฉพาะอำเภอปากพนังมีท่าเทียบเรือประมงขนาดใหญ่ และตลาดกลางสำหรับซื้อขายสัตว์น้ำ รวมห้องเย็นและโรงน้ำแข็งเพื่อเป็นแห่ลงซื้อขายสัตว์น้ำที่จับได้
           ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค ศูนย์กลางตลาดซื้อขายสินค้าที่สำคัญ คือ ตลาดอำเภอเมือง ตลาดอำเภอทุ่งสง ตลาดอำเภอปากพนัง ตลาดสุขาภิบาลจันดี ซึ่งตลาดศูนย์กลางแต่ละแห่งนี้จะเป็นทั้งตลาดขายส่งและขายปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค ให้แก่อำเภอที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
ตลาดนัด ตลาดนัดเป็นศูนย์กลางซื้อขายระหว่างพ่อค้ากับผู้ขายที่มาพบกันในแต่ละท้องที่ ซึ่งในจังหวัดมีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปทุกหมู่บ้านและตำบลของแต่ละอำเภอ จำนวน 138 แห่ง
           ตลาดกลางสินค้าเกษตร ปัจจุบันตลาดกลางที่ได้รับการส่งเสริมตามระเบียบของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นตลาดกลางผักและผลไม้มีจำนวน 2 ตลาด คือ
           1) ตลาดกลางผักและผลไม้หัวอิฐ ซึ่งดำเนินการโดยบุตร นายสุพร อินทรวิเชียร ตั้งอยู่เลขที่ 11/7-53 ม.1 ถ. กระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช โทร. (075) 356-819, 344-203-4 ได้รับการส่งเสริมให้เป็นตลาดกลาง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2534
           สินค้าที่ซื้อขายเป็นประเภทผักและผลไม้ อาหารสดและแห้งเกือบทุกชนิด ปริมาณสินค้าเข้าสู่ตลาดประมาณวันละ 500 ตัน โดยมีแหล่งที่มาของสินค้าจากทั่วประเทศ และจำหน่ายสินค้าไปยังทั่วประเทศ และต่างประเทศ คือ มาเลเซีย ตลาดมีการคิดค่าบริการในการซื้อขายในตลาดเป็นค่าเช่าแผง ค่าชั่งน้ำหนักอัตรา 20–40 บาท/ตัน ขึ้นกับขนาดของรถและตลาด มีสำนักงานให้บริการติดต่อประสานงานกับผู้ซื้อผู้ขายในตลาด โดยให้บริการโทรศัพท์ ช่วงเวลาให้บริการของตลาดกลางตั้งแต่เวลา 05.00 – 17.00 น.
           2) ตลาดกลางสินค้าเกษตรหัวอิฐ ดำเนินการโดย นายสุวรรณ คงสำราญ ตั้งอยู่ เลขที่1/8 ม. 1 ต. โพธิ์เสด็จ อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช โทร. (075) 344-483 ได้รับการส่งเสริมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2537
           สินค้าที่จำหน่ายในตลาดส่วนใหญ่เป็น ผักและผลไม้ รวมทั้งอาหารสด และแห้งต่างๆ เกือบทุกชนิดปริมาณการซื้อขายประมาณตันละ 50–100 ตัน ขึ้นกับฤดูกาลช่วงเวลาการให้บริการของตลาดเวลา18.00–02.00 น. ตลาดกลางแห่งนี้มีห้องเย็นไว้บริการรับฝากสินค้า และเก็บรักษาสินค้าจากพ่อค้าและเกษตรกร
 
จำนวนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภท ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548
บริษัทจำกัด 72 74 79
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 224 214 215
ห้างหุ้นส่วนสามัญ 3 1 2
รวม 299 289 296
 
ภาษีอากร
การจัดเก็บภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช
ปีงบประมาณ 2544 จัดเก็บได้ 747,901,000 บาท
ปีงบประมาณ 2545 จัดเก็บได้ 903,259,000 บาท
ปีงบประมาณ 2546 จัดเก็บได้ 1,181,590,000 บาท
ปีงบประมาณ 2547 จัดเก็บได้ 1,428,900,000 บาท
ปีงบประมาณ 2548 จัดเก็บได้ 1,520,703,000 บาท
ปีงบประมาณ 2549 จัดเก็บได้ 1,746,351,000 บาท
ปีงบประมาณ 2550 จัดเก็บได้ 1,953,899,000 บาท
 
ตารางแสดง ข้อมูลภาษีสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช ปี 2544-2550                   
แยกตามประเภทภาษี ย้อนหลัง ปี
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทภาษี
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 332.586 369.022 400.356 418.955 436.615 500.041 683.188
2.ภาษีเงินได้นิติบุคคล 153.020 194.815 250.042 293.836 301.228 331.331 334.501
3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 210.478 267.419 461.800 598.676 635.201 727.944 748.621
4.ภาษีธุรกิจเฉพาะ 22.363 35.404 20.297 54.587 80.541 113.296 110.481
5.ภาษีการค้า 0.023 0.028 - - - - -
6.อากรแสตมป์ 28.137 35.087 47.661 61.183 64.998 71.774 74.894
7.ภาษีอื่น ๆ 1.294 1.484 1.434 1.663 2.120 1.965 2.214

รวม

747.901 903.259 1,181.590 1,428.900 1,520.703 1,746.351 1,953.899
ที่มา : สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช
ภาคการผลิตที่แท้จริง
 
 
 
 
 
ภาคอุตสาหกรรม
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยพี้นฐานทางสังคม