เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด :: นครฯ 24 ชั่วโมง" รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ โทร.1567 : นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 08-0088-8308
วิสัยทัศน์ของจังหวัด (Vision)
วิสัยทัศน์ของจังหวัด (Vision)
นครศรีธรรมราช เมืองศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เมืองเกษตรและท่องเที่ยวน่าอยู่ สู่สังคมพัฒนายั่งยืน
พันธกิจ (Mission)
1. ขจัดปัญหาความยากจน
2. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
3. เพิ่มผลผลิตและรายได้จาการเกษตรและการท่องเที่ยว
4. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
5. การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์รวม (Objectives) รายได้ต่อหัว / คน / ปี เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 40% ภายในปี 2554
1. ภาคเกษตร 30%
2. ภาคท่องเที่ยว 21%
ตัวชี้วัดและเป้าหมายการพัฒนา (KPI/Targets)
1.ร้อยละของประชาชนที่มีรายได้ขั้นต่ำ 23,000 บาทต่อปี
2. อัตราการเจริญเติมโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) ของสาขาเกษตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ต่อปี
3.พัฒนาด้านการวางแผนและผลักดันการพัฒนาการเกษตร
4. รายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยมากกว่า ร้อยละ 10
5. ร้อยละแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาในภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น
6. ร้อยละ 80 ของนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อมาตรฐานความปลอดภัย และการให้บริการเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย
ประเด็นยุทธศาสตร์
5.1.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การขจัดปัญหาความยากจน
มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ข้อที่ 8.1.9 ได้แก่ นโยบายส่งเสริม สนับสนุนในการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัดให้สอดรับกับความต้องของพื้นที่ โดยผ่านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
(1) เป้าประสงค์
1. ประชาชนที่ยากจนมีอาชีพมีรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีพ
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทางสังคมและได้รับการบริการจากภาครัฐเท่าเทียมทุกระดับ
          (2) ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
 
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2551 - 2554
1. จำนวนรายได้ 23,000 บาท/คน/ปี
2. อัตราการว่างงานลดลง
3. จำนวนสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
      คุณภาพบริการ
4. ร้อยละของคนยากจนที่มีบัตรประกันสุขภาพ
100%
    4%
100%

100%

(3) แนวทางการพัฒนาจังหวัด
      กลยุทธ์หลัก
1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน สังคมในการประกอบอาชีพ
2. ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการลดรายจ่าย สร้างรายได้ของครัวเรือน
3. สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพและเสริมสร้างทักษะทั้งในและนอกภาคเกษตร
4. สร้างความเท่าเทียมด้านการศึกษา สาธารณสุข และการคุ้มครองทางสังคม
5. เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจนของครอบครัว โดยการใช้กระบวนจัดการความรู้แบบองค์รวม
5.2.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ข้อที่ 8.1.9 ได้แก่ นโยบายส่งเสริม สนับสนุนในการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัดให้สอดรับกับความต้องของพื้นที่ โดยผ่านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
(1) เป้าประสงค์
1. ประชาชนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งดีงามและภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน
2. ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปลอดจากอบายมุขและยาเสพติด
        (2) ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2551 - 2554
1. ร้อยละของผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
2. ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษาต่อเนื่องจาก การศึกษาภาคบังคับ
3. จำนวนเด็กและเยาวชนที่มีส่วนร่วมกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม
     จริยธรรม
4. ลดอัตราเพิ่มของการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 5 โรค ได้แก่โรค
      เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด
      สมองและโรคเนื้องอกร้าย (มะเร็ง)
5. ร้อยละของประชาชนทุกกลุ่มอายุออกกำลัง กายและเล่นกีฬา
6. ร้อยละของหมู่บ้าน ชุมชน เข้มแข็งที่เอาชนะยาเสพติด
7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคดีที่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้
8. จำนวนคดีด้านประทุษร้ายต่อทรัพย์ต่อชีวิตและเพศลดลง
100%
   95%
        40,000 คน

    3%


  60%
100%
  40%
  40%
 
(3) แนวทางการพัฒนาจังหวัด
      กลยุทธ์หลัก
1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม ทั้งในและนอกระบบโดยเร่งรัดพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสถานศึกษาทุกระดับให้ ผู้เรียนรู้ สู่ความ เป็นเลิศรวมทั้ง การส่งเสริม เครือข่ายการเรียนรู้ ชุมชนและการจัดคาราวานเสริมเด็กเพื่อให้เกิดกระบวนการ เรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ส่งเสริม สนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. สร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพโดยพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คุณภาพการบริการ การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การฟื้นฟู สุขภาพ เสริมสร้างคนไทยแข็งแรง พัฒนาภูมิปัญญา แพทย์แผนไทยและส่งเสริมการกีฬา
4. เสริมสร้างความพร้อมเพื่อให้เด็ก คนชรา และผู้ด้อยโอกาสเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
5. เสริมความพร้อมให้หมู่บ้านและชุมชนในการคุ้มครองและจัดหาหลักประกันทางสังคมให้ประชากรวัยแรงงาน มีงานทำทั้งอาชีพ หลักอาชีพเสริมเพื่อความ มั่นคงในการดำรงชีพ
6. เสริมสร้างสังคมให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดอบายมุข ยาเสพติด
7. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือของภาครัฐและประชาชนในด้านการข่าว การปราบปรามอาชญากรรม เพื่อการจับกุมผู้กระทำความผิดมา ลงโทษได้มากขึ้น
 
5.3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรม
มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ข้อที่ 8.1.9 ได้แก่ นโยบายส่งเสริม สนับสนุนในการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัด/ กลุ่มจังหวัดให้สอดรับกับความต้องของพื้นที่ โดยผ่านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
(1) เป้าประสงค์
1. เพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่า และเพิ่มรายได้จากการพัฒนาด้านการเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรม
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ให้สมดุล และสอดคล้องกับการพัฒนาด้านอื่น ๆ
             (2) ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2551 - 2554
1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น
2. จำนวนมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดเพิ่มขึ้น
3. จำนวนฟาร์มและโรงงานที่ผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร
      มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
4. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
5. รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว
6. ร้อยละของพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น
7. ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่มีความพึงพอใจต่อ มาตรฐาน
      ความปลอดภัยและการให้บริการเพิ่มขึ้น
  10%
          1,850 ล้าน
120 โรง

    7%
  10%

  80%
 
 
(3) แนวทางการพัฒนาจังหวัด
      กลยุทธ์หลัก
1. พัฒนาคนให้ก้าวหน้าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
2. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าการผลิตด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและการบริการ ฯลฯ
3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพเพื่อรองรับแรงงานด้านต่างๆ อย่างมีคุณภาพ
4. ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาระบบการผลิต การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมให้องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน มีการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อตอบสนองการพัฒนาจังหวัดอย่างมีเอกภาพทั้ง ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม เช่น เครือข่าย โลจิสติกส์ (ทางบก น้ำ อากาศ)
6. ส่งเสริมการผลิตและการพัฒนาพืชพลังงานทดแทน เช่น การปลูกพืชปาล์มน้ำมัน
7. รัฐบาลสร้างกลไกในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถใน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
8. พัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนปัจจัยด้านการผลิตและการตลาด
9. ปรับปรุงและสร้างกลไกในการสนับสนุนเงินทุนสู่ภาคการผลิตสู่ชุมชนและครอบครัวเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
10. พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของครอบครัวและชุมชน
11. พัฒนาทักษะการเป็นผู้ให้บริการที่ดีเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัด
12. รักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมและค่านิยมที่ดีงามเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
13. ปรับปรุงแก้ไขค่านิยมวัฒนธรรมตะวันตก การบริโภคนิยม โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
14. ปรับปรุงการบริหารจัดการด้านการศึกษาและลงทุนเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่นักลงทุนและบุคคลทั่วไป
15. เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตรา ดูแล รักษาความปลอดภัยให้บริการนักท่องเที่ยวย่างเป็นประสิทธิภาพ
 
5.4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสื่งแวดล้อมและพลังงาน
มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ข้อที่ 8.1.9 ได้แก่ นโยบายส่งเสริม สนับสนุนในการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัด/ กลุ่มจังหวัดให้สอดรับกับความต้องของพื้นที่ โดยผ่านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
(1) เป้าประสงค์
1. บริหารจัดการและใช้ประโยชน์สร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ประโยชน์ของประชาชนอย่าง เหมาะสมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนาการใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานสะอาด
             (2) ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2551 - 2554
1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของเนื้อที่ป่าไม้ในจังหวัด
2. จำนวนอำเภอเสี่ยงภัยที่มีการป้องกันภัยธรรมชาติ
3. จำนวนชุมชนมีการควบคุมมลพิษ ขยะ น้ำเสีย ฝุ่นละออง กลิ่น ก๊าช และเสียง
     เป็นไปตาม มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. ระดับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ทุกประเภทเพิ่มขึ้น
5. จำนวนผังชุมชนที่เพิ่มขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของ ชุมชน
6. จำนวนระบบพลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้น
500 ไร่
23 อำเภอ
10 ชุมชน

5%
2 แห่ง
22 แห่ง
 
(3) แนวทางการพัฒนาจังหวัด
      กลยุทธ์หลัก
1. สร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เร่งรัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ด้ายการจัดทำแนวเขตพื้นที่ป่า ผังเมือง แนวป้องกันตลิ่ง ระบบ บำบัดน้ำเสียและระบบจำกัดขยะมูลฝอย
3. กระตุ้นชุมชนให้เกิดความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้ และ เพิ่มขีดความสามรถบริหารจัดการให้กับชุมชน
4. ส่งเสริมสนับสนุนการลดและการนำเอาสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่ ตั้งแต่แหล่งกำเนิด
5. เพิ่มขีดความสามารถควบคุมมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
6. ส่งเสริม สนับสนุน ครัวเรือน ชุมชน อปท. โรงงานอุตสาหกรรม ใช้พลังงานทดแทนพลังงานทางเลือก
7. เร่งรัดการรังวัดและจัดทำแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
8. ส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
 
5.5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ข้อที่ 8.1.9 ได้แก่ นโยบายพัฒนาระบบ/กลไก/โครงสร้างพื้นฐานของการบริหารแผนและยุทธศาสตร์ของ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
1) เป้าประสงค์
1. องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี
2. บุคลากรมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของประชาช
            (2) ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2551 - 2554
1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนใน การให้บริการของหน่วยงาน
      ภาครัฐ
2. ร้อยละของหน่วยงานที่มีประชาชนมีส่วนร่วม ในกิจกรรมป้องกันและ
      ปราบปรามการทุจริต
3. ร้อยละของข้อร้องทุกข์ ร้องเรียนที่รับการแก้ไขสำเร็จ
4. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่มี ความพร้อมได้รับการถ่าย
      โอนภารกิจจากส่วนราชการ
5. ร้อยละของประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก ภาครัฐ
6. ร้อยละของบุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา สมรรถนะ
7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 สามารถจัดบริการ
      สาธารณะได้ตาม เป้าหมาย มาตรฐานขั้นมาตรฐานขั้นต่ำ การบริการ
      สาธารณะ ทั้ง 6 ด้าน
100%

  85

  85
  85

  20
  80
  80


 
(3) แนวทางการพัฒนาจังหวัด
      กลยุทธ์หลัก
1. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
2. ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน สร้างความโปร่งใสและลดขั้นตอนการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ประชาชน
3. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลของจังหวัด
5. สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนชุมชนที่ได้มาตรฐาน
6. ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่โดยผ่านระบบ การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
7. พัฒนาระบบ / กลไก โครงสร้างพื้นฐานของการบริหารแผนและยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
8. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis)
       จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด โดยได้เชิญหน่วยงาน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินศักยภาพการพัฒนาของจังหวัดในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคต เพื่อกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) ผลการวิเคราะห์ ดังนี้
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของจังหวัด
(SWOT Analysis)
จุดแข็ง(Strengths)
จุดอ่อน(Weaknesses)
- เป็นแหล่งผลิตอาหาร
- มีทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม
- มีสถาบันการศึกษาจำนวนมาก
- ผลิตภัณฑ์ OTOP โดดเด่น
- เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง โดยใช้ KM เป็นเครื่องมือ
- ศูนย์กลางการพลังงาน
- มีศักยภาพด้านพลังงานลม โรงแยกก๊าซพลังงานสะอาด
    เป็นศูนย์กลางพลังงาน มีพลังงานทดแทนสะอาด
- มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตที่ มีศักยภาพ
    ด้านการพัฒนาแต่ละด้าน
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการพัฒนา
- การกระจายอำนาจเอื้อต่อการพัฒนาสอดคล้อง กับความต้องการ
   ของจังหวัด
- ระบบการค้าเสรี และนโยบายภาครัฐเอื้อต่อการ ลงทุนของจังหวัด
- องค์กรขาดการบริหารจัดการที่ดี
- รายได้ประชาชนต่ำ หนี้สูง
- ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม
- ขาดผังเมืองที่ดี
- การเมืองขาดพลังผลักดัน

 
โอกาส(Opportunities)
ภัยคุกคาม(Threats)
- นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว
- ระบบส่งเสริมสินค้าเกษตร
- การพัฒนา IMT - GT และ AFTA
- ปัจจัยด้านสังคม และวัฒนธรรมเอื้อต่อการพัฒนา

- การกีดกันทางการค้า
- ยุทธศาสตร์ของชาติขาดความต่อเนื่อง
- นโยบายรัฐบาลขาดความชัดเจน
- วิกฤติเศรษฐกิจและราคาน้ำมันโลกส่งผล
    ต่อการพัฒนาจังหวัด
 
แผนปฏิบัติการ 4 ปี 2551 - 2554
 
สภาพทั่วไป
 
 
ประชากร การเมือง
เศรษฐกิจและโครงสร้าง
สังคมและสาธารณสุข