พระบารมีปกเกล้าชาวนคร
เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
ครม.สัญจรอนุมัติงบประมาณให้เมืองคอน

        จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับอนุมัติงบประมาณของโครงการต่าง ๆ ในการประชุม ครม.สัญจร วงเงิน ๑๐๒ ล้านบาท ในขณะที่ ครม.อนุมัติเห็นชอบในหลักการแล้ว ๑๑,๐๐๐ ล้านบาท
        นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในการประชุม ครม.สัญจร นอกสถานที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ๔ จังหวัด คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, พัทลุง และจังหวัดสงขลา ที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ในที่ประชุมได้อนุมัติในหลักการโครงการต่าง ๆ ทั้ง ๔ จังหวัดในวงเงิน ๔๑,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งสิ่งที่ ครม. อนุมัติเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช และประชาชนภาคใต้ฝั่งตะวันออก สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้ว วงเงิน ๑๐๒ ล้านบาท ในโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนสมัชชาพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด, โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัย-ภัยแล้ง ขุดลอกคลองท่าซัก เพื่อป้องกันอุทกภัยจังหวัด ในหมู่ที่ ๒-๙ ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, โครงการก่อสร้างถนนสายชายทะเล-บ้านสี่กั๊ก ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา, โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชะอวด โดย ๑๐ ล้านบาทเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นมรดกโลก ในขณะเดียวกัน เห็นชอบอนุมัติอีก ๓๕ ล้านบาท ในการผลักดันพระบรมธาตุสู่มรดกโลกด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวอีกว่า ในส่วนโครงการเร่งด่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เสนอขอ ๓ โครงการ คือ โครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการสำรวจและออกแบบเพื่อรักษาระดับน้ำที่เหมาะสมในการป้องกันไฟไหม้และรักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพป่าพรุควนเคร็ง โดยเสนอของบกลางกรณีฉุกเฉินจำเป็นของรัฐบาลได้รับอนุมัติแน่นอนแล้ว ๒๐ ล้านบาท ส่วนโครงการขุดลอกคลองชะอวด-แพรกเมือง เพื่อเพิ่มระดับกักเก็บน้ำ ๑๐๐ ล้านบาท และ โครงการจัดซื้อที่ดินก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแก้มลิง ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ๗๐ ล้านบาท บนพื้นที่ ๗๐๐ ไร่ เสนอของบ กบอ. นอกจากนี้ยังได้เสนอโครงการนอกรอบมีโครงการใหญ่ ๆ คือ โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๖,๕๐๐ ล้านบาท, โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติภาคใต้ตอนบน ๑,๕๐๐ ล้านบาท, โครงการขยายช่องทางจราจรไปปากพนัง ๕๕๐ ล้านบาท, โครงการก่อสร้างมัสยิดกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑๑๓ ล้านบาท, โครงการวงแหวนรอบนอก และอีกหลายโครงการ รวมเป็นเงิน ๑๑,๐๐๐ ล้านบาท แต่สิ่งที่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับมากกว่างบประมาณ คือ ความภาคภูมิใจที่จะทำให้คนทั้งโลกได้รับรู้ว่าสิ่งที่บรรพบุรุษรักษาไว้ คือ พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ที่จะต้องร่วมรณรงค์พระบรมธาตุเจดีย์ สู่มรดกโลก และร่วมกันรักษาให้คงอยู่สืบไป
[ วันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2555 เวลา 16:26 น. ]

มีโครงการวิทยาลับอาชีวแ่ห่งที่2 เป็นวงเงิน250ล้านบาท โครงการศูนย์การแพทย์ มวล.5600ล้านครับ ไม่ใช่6500ล้าน โครงการก่อสร้างมัสยิดกลาง 113.25 ล้านบาท แล้วก็มีโครงการอื่น ตามที่ ทาง ปชส.ได้ให้ข่าวแล้ว อีกหลายโครงการครับ
ปรีชากร ส่งเมล์ถึง ปรีชากร [ วันเสาร์ ที่ 27 ตุลาคม 2555 เวลา 13:36 น. ] ความคิดเห็นคนที่ 1

ตกลงว่างบประมาณที่กล่าวมาเป็นงบประมาณของปีใดครับ อยากทราบ
john [ วันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14:27 น. ] ความคิดเห็นคนที่ 2


You lately <a href="http://www.woolrichparkaoutlet.co.uk/"><strong>woolrich jacket</strong></a> did 4 mix footage for Multiple J. With each set comprising a different <a href="http://www.woolrichparkaoutlet.co.uk/"><strong>woolrich uk</strong></a> several years, you not only combination introduced 30 decades of music <a href="http://www.woolrichparkaoutlet.co.uk/"><strong>woolrich outlet</strong></a> maps, you also trawled 40 decades of Wikipedia for significant activities in record that you converted into YouTube URLs correlating to these activities so you could use audio attacks from these video clips in your set.You contact it on your website ‘the academic papers of death’. What motivated this in-depth approach?One of us observed an normal podcast decades ago on FBi and it was just some really peaceful soundscapes with the record of JFK’s obama administration. So you could adhere to his tale while enjoying some wonderful music.
vcxvc ส่งเมล์ถึง vcxvc [ วันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10:12 น. ] ความคิดเห็นคนที่ 3


One of [url=http://www.woolrichparkaoutlet.co.uk/]Woolrich parka[/url] those enjoyable products might be Nederlander developer Martin Margiela’s [url=http://www.woolrichparkaoutlet.co.uk/]woolrich uk[/url] night scarf created of classic caps cut in half and grommeted together. “It [url=http://www.woolrichparkaoutlet.co.uk/]woolrich jacket[/url] looks like somebody just vanished under a heap of caps,” Bellios says. Another showstopper: a transparent red cotton, A-line move outfit by Japoneses developer Junya Watanabe. Eschewing closures, the outfit is recurring five times, like clipped-out document baby dolls. The individual twirls into it by placing an arm into an armhole over and over again. “People always thoughts, ‘Why has not that become a way people dress?’ ” Bellios says. “It’s simple and informative and makes you happy about outfits, about wearing, but it’s also a new way of saying something.”


vcxvc ส่งเมล์ถึง vcxvc [ วันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10:14 น. ] ความคิดเห็นคนที่ 4


<a href="http://www.officialsalesnapbackhats.com/" title="Snapback Hats"><strong>Snapback Hats</strong></a> - Coming back <a href="http://www.officialsalesnapbackhats.com/" title="Snapback Hats Sale"><strong>Snapback Hats Sale</strong></a> home after <a href="http://www.officialsalesnapbackhats.com/nba-snapback-hats-c-65.html" title="NBA Snapback Hats"><strong>NBA Snapback Hats</strong></a> a solid college career <a href="http://www.officialsalesnapbackhats.com/mlb-snapback-hats-c-86.html" title="MLB Snapback Hats"><strong>MLB Snapback Hats</strong></a> at Kansas, Jon Cornish says <a href="http://www.officialsalesnapbackhats.com/obey-snapback-hats-c-111.html" title="Obey Snapback Hats"><strong>Obey Snapback Hats</strong></a> had no idea <a href="http://www.officialsalesnapbackhats.com/supreme-snapback-hats-c-112.html" title="Supreme Snapback Hats"><strong>Supreme Snapback Hats </strong></a> of the challenges facing <a href="http://www.officialsalesnapbackhats.com/the-hundreds-snapback-c-113.html" title="The Hundreds Hats"><strong>The Hundreds Snapback</strong></a> a Canadian running back <a href="http://www.officialsalesnapbackhats.com/ymcmb-snapback-hats-c-114.html" title="Ymcmb Snapback Hats"><strong>Ymcmb Snapback Hats</strong></a> in his homeland <a href="http://www.officialsalesnapbackhats.com/knit-hats-nba-knit-hats-c-129_131.html" title="NBA Knit Hats"><strong>NBA Knit Hats</strong></a>.Blissfully unaware that <a href="http://www.officialsalesnapbackhats.com/knit-hats-c-129.html" title="Knit Hats"><strong>Knit Hats</strong></a> would be a lengthy process <a href="http://www.officialsalesnapbackhats.com/knit-hats-nfl-knit-hats-c-129_132.html" title="NFL Knit Hats"><strong>NFL Knit Hats</strong></a> for a domestic back to break into a starting position, over time <a href="http://www.officialsalesnapbackhats.com/47-brand-snapback-hats-c-110.html" title="47 Brand Snapback Hats"><strong>47 Brand Snapback Hats</strong></a> came to understand <a href="http://www.officialsalesnapbackhats.com/knit-hats-supreme-knit-hats-c-129_135.html" title="Supreme Knit Hats"><strong>Supreme Knit Hats</strong></a>. And now, the fact <a href="http://www.officialsalesnapbackhats.com/nba-snapback-hats-atlanta-hawks-snapback-hats-c-65_66.html" title="Atlanta Hawks Snapback Hats"><strong>Atlanta Hawks Snapback Hats</strong></a> that Cornish is among <a href="http://www.officialsalesnapbackhats.com/nba-snapback-hats-boston-celtics-snapback-hats-c-65_67.html" title="Boston Celtics Snapback Hats"><strong>Boston Celtics Snapback Hats</strong></a> the best <a href="http://www.officialsalesnapbackhats.com/nba-snapback-hats-chicago-bulls-snapback-hats-c-65_68.html" title="Chicago Bulls Snapback Hats"><strong>Chicago Bulls Snapback Hats</strong></a> in the league is a huge advantage <a href="http://www.officialsalesnapbackhats.com/nba-snapback-hats-dallas-mavericks-snapback-hats-c-65_69.html" title="Dallas Mavericks Snapback Hats"><strong>Dallas Mavericks Snapback Hats</strong></a> for a Stampeders offence <a href="http://www.officialsalesnapbackhats.com/nba-snapback-hats-denver-nuggets-snapback-hats-c-65_70.html" title="Denver Nuggets Snapback Hats"><strong>Denver Nuggets Snapback Hats</strong></a> that has a wide array <a href="http://www.officialsalesnapbackhats.com/nba-snapback-hats-detroit-pistons-snapback-hats-c-65_71.html" title="Detroit Pistons Snapback Hats"><strong>Detroit Pistons Snapback Hats</strong></a> of weapons.Besides his obvious production on the field <a href="http://www.officialsalesnapbackhats.com/nba-snapback-hats-oklahoma-city-thunder-snapback-c-65_125.html" title="Oklahoma City Thunder Snapback Hats"><strong>Oklahoma City Thunder Snapback</strong></a> — Cornish led the CFL with 1,457 rushing yards this season <a href="http://www.officialsalesnapbackhats.com/nba-snapback-hats-los-angeles-lakers-snapback-hats-c-65_74.html" title="Los Angeles Lakers Snapback Hats"><strong>Los Angeles Lakers Snapback Hats</strong></a>, the first Canadian back <a href="http://www.officialsalesnapbackhats.com/nba-snapback-hats-memphis-grizzlies-snapback-hats-c-65_75.html" title="Memphis Grizzlies Snapbac Hats"><strong>Memphis Grizzlies Snapback Hats</strong></a> to do so in more than <a href="http://www.officialsalesnapbackhats.com/nba-snapback-hats-new-york-knicks-snapback-hats-c-65_79.html" title="Knit Hats"><strong>New York Knicks Snapback Hats</strong></a> a quarter <a href="http://www.officialsalesnapbackhats.com/nba-snapback-hats-orlando-magic-snapback-hats-c-65_80.html" title="Orlando Magic Snapback Hats"><strong>Orlando Magic Snapback Hats</strong></a> of a century <a href="http://www.officialsalesnapbackhats.com/nba-snapback-hats-utah-jazz-snapback-hats-c-65_85.html" title="Utah Jazz Snapback Hats"><strong>Utah Jazz Snapback Hats</strong></a> — the flexibility it creates elsewhere <a href="http://www.officialsalesnapbackhats.com/mlb-snapback-hats-atlanta-braves-snapback-hats-c-86_87.html" title="Atlanta Braves Snapback Hats"><strong>Atlanta Braves Snapback Hats</strong></a> on the roster <a href="http://www.officialsalesnapbackhats.com/mlb-snapback-hats-boston-red-sox-snapback-hats-c-86_89.html" title="Boston Red Sox Snapback Hats"><strong>Boston Red Sox Snapback Hats</strong></a> is invaluable <a href="http://www.officialsalesnapbackhats.com/mlb-snapback-hats-chicago-white-sox-snapback-hats-c-86_91.html" title="Chicago White Sox Snapback Hats"><strong>Chicago White Sox Snapback Hats</strong></a>.“When I first got to the CFL <a href="http://www.officialsalesnapbackhats.com/mlb-snapback-hats-cleveland-indians-snapback-hats-c-86_93.html" title="Cleveland Indians Snapback Hats"><strong>Cleveland Indians Snapback Hats</strong></a>, I thought (being a Canadian) <a href="http://www.officialsalesnapbackhats.com/mlb-snapback-hats-detroit-tigers-snapback-hats-c-86_95.html" title="Detroit Tigers Snapback Hats"><strong>Detroit Tigers Snapback Hats</strong></a> would be a positive <a href="http://www.officialsalesnapbackhats.com/mlb-snapback-hats-florida-marlins-snapback-hats-c-86_96.html" title="Florida Marlins Snapback Hats"><strong>Florida Marlins Snapback Hats</strong></a>,” Cornish said this week <a href="http://www.officialsalesnapbackhats.com/mlb-snapback-hats-chicago-cubs-snapback-hats-c-86_90.html" title="Chicago Cubs Snapback Hats"><strong>Chicago Cubs Snapback Hats</strong></a>. “When I came up <a href="http://www.officialsalesnapbackhats.com/mlb-snapback-hats-new-york-yankees-snapback-hats-c-86_105.html" title="New York Yankees Snapback Hats"><strong>New York Yankees Snapback Hats</strong></a>, I was a little surprised <a href="http://www.officialsalesnapbackhats.com/mlb-snapback-hats-san-francisco-giants-snapback-c-86_118.html" title="San Francisco Giants Snapback Hats"><strong>San Francisco Giants Snapback</strong></a>

MLB Snapback Hats ส่งเมล์ถึง MLB Snapback Hats [ วันเสาร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 เวลา 11:03 น. ] ความคิดเห็นคนที่ 5

The black horse,Louis Vuitton Factory Outlet, Mongolian translated as "just Ga Sahara",http://www.l-vusashop.com/, the ancient Mongolian long-tune song,http://www.mkoutletmarts.com/, Mr. Zhang Chengzhi a novella. Tells the story of a man away from home journey to return home,http://www.monsteriheadphones.net/, which love,Michael Kors USA, friendship joys and sorrows intertwined off,Coach Outlet Online, refraction in the collision of the old concept of self-choice,http://www.usacowy.com/, as well as the generation of struggle and shouts of grassland ideal. Meet for the first time,MCM Worldwide Outlet Online, or 14 years ago. The white tone Baolige father sent a grandmother and a girl called Suomi Ya this acquaintance,North Face Jackets Outlet Online, dark eyes light reveals a wizard,Gucci Shoes Factory, looking at twinkling white tone Baolige. The bayan bent specializes in machinery and veterinary technology,http://www.northclearances.com/, reticent,http://www.cvshopfactory.com/, like thinking. Suomi Ya to the neighbor's flock vigil. Child,Coach Outlet, Suomi Ya all,Monster Headphones Outlet Online, seems in white tone Baolige,North Face Outlet Online, are wonderful: a spring Suomi Ya running towards me. People love bamboo beyond the other,http://www.northfaceuoutletonline.net/, the bamboo shoots germinal period,http://www.gucci-lvshoesfactory.com/, every household with a fence enclosed to prevent the stampede and dig bamboo shoots more than a year,Gucci Shoes Factory, like a year,Coach Factory Outlet Online, to his father's generation,http://www.guccishoesoutletxfactory.com/, bamboo has surrounded the entire village.
dfgdf ส่งเมล์ถึง dfgdf [ วันเสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2556 เวลา 15:19 น. ] ความคิดเห็นคนที่ 6

<a href="http://www.guccizatapos.com/">gucci</a> fundada en 1868 por Florentine Ariosto Jones, un ingeniero estadounidense y relojero , ya ha establecido una relaci&#243;n de cooperaci&#243;n con 12 &#186; Festival de Cine de Tribeca de renombre mundial que se celebrar&#225; en abril de 2013. <a href="http://www.guccizatapos.com/">zapatos gucci 2013</a>, la internacionalmente prestigiosa marca de relojes , es de hecho de la mano con la industria f&#237;lmica . Los h&#233;roes de pel&#237;culas como Wall Street, Red y El legado de Bourne todos llevaban lujo <a href="http://www.guccizatapos.com/">zapatos gucci hombre 2012</a> relojes aspecto decente y fascinante. Usted inclinan a comprar uno de esos relojes m&#225;s populares para subrayar su nobleza y decentness , &#191;verdad ? En nuestra tienda , 1:01 relojes <a href="http://www.nikevenezuelatiendas.com/">nike venezuela</a> grado pueden hacerle satisfecho <a href="http://www.nikevenezuelatiendas.com/">nike free</a>. Recepci&#243;n usted viene a esta salida en l&#237;nea y comprar <a href="http://www.guccizatapos.com/">zapatos gucci</a> r&#233;plica ! Sin lugar a dudas , cada detalle de reloj de dise&#241;o de imitaci&#243;n aqu&#237; es comparable con el modelo aut&#233;ntico. Adem&#225;s del aspecto mencionado , consideramos que los precios bajos de todos los relojes de r&#233;plica <a href="http://www.nikevenezuelatiendas.com/">nike venezuela tiendas</a> en este sitio web son satisfactorios para usted. Haga compras para las r&#233;plicas <a href="http://www.amazon.com/WAWO-Apple-Retina-Display-Feature/dp/B00HLK1KZ6">ipad mini cases</a>,<a href="http://www.amazon.com/WAWO-Apple-Retina-Display-Feature/dp/B00HLK1L00">ipad mini 2 case</a>,<a href="http://www.amazon.com/WAWO-Apple-Retina-Display-Feature/dp/B00HLK1KWO">ipad mini cover</a>,<a href="http://www.amazon.com/WAWO-Apple-Retina-Display-Feature/dp/B00HLK1L6E">ipad mini covers</a>,<a href="http://www.amazon.com/WAWO-Retina-Display-Feature-Orange/dp/B00HLK1L64">ipad mini 2 cases</a> de relojes baratos para la venta , por favor !
g [ วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 15:20 น. ] ความคิดเห็นคนที่ 7

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น
รหัสส่งข้อมูล :
 
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ