พระบารมีปกเกล้าชาวนคร
เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
เลือกวันที่ ::
ปฏิทินปฏิบัติงานผู้บริหารระดับสูง ประจำวันที่ 25 เม.ย. 2555
 
   นายศิริพัฒ พัฒกุล(รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช)   
เวลา
วาระงาน
สถานที่
เจ้าภาพ
09.00
   ประธานพิธีวันคล้าย “วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2555 (แต่งกาย : ชุดปกติขาว) (ปจ.นศ. ร่วม 08.00 น.)
   ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลชนนี นศ. อ.เมือง นศ.
   สนจ.นศ.
10.30
   ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรติดตามดูแลผู้ผ่านกระบวนการบำบัดยาเสพติด
   ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ.เมือง นศ.
   ปปส.ภาค 8
11.30
   ร่วมรับประทานอาหารในโอกาสเปิดร้านแมคโดนัลด์ Drive Thru แห่งแรกของภาคใต้ที่ ไอ - บิช อเวนิว จ.นศ.
   ถ.พัฒนาการคูขวาง อ.เมือง นศ.
   -
13.30
   ประธานเชิญเครื่องราชสักการะพระราชพิธีสงกรานต์ (แต่งกาย : ชุดปกติขาว)
   วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
   สนจ.นศ.
   นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช)   
เวลา
วาระงาน
สถานที่
เจ้าภาพ
09.00
   ประธานพิธีการเข้าสุนัตรวมเยาวชนมุสลิม ปี 2555
   ร.พ.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา
   อ.ท่าศาลา
13.00
   ประธานประชุมคณะกรรมการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการระดับจังหวัด นครศรีธรรมราช
   ห้องปฏิบัติการจังหวัด ชั้น 4 ศาลากลาง จ.นศ.
   สนจ.นศ.
13.30
   ประธานการประชุมรับการตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
   ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลาง จ.นศ.
   สนจ.นศ.
     
เวลา
วาระงาน
สถานที่
เจ้าภาพ
09.00
   ร่วมพิธีวันคล้าย “วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2555 (แต่งกาย : ชุดปกติขาว) (ปจ.นศ. ร่วม 08.00 น.)
   ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลชนนี นศ. อ.เมือง นศ.
   สนจ.นศ.
13.30
   ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
   ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลาง จ.นศ.
   ท้องถิ่นจังหวัด
   นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว(ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช)   
เวลา
วาระงาน
สถานที่
เจ้าภาพ
09.30
   ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ราษฎรร้องเรียนมีการขุดดินและลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวน
   ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 อ.เมือง จ.นศ.
   ทสจ.นศ
13.30
   ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม ครั้งที่ 6/2555
   โรงแรมอลงกต รีสอร์ท อ.ขนอม
   สนง.ทพ.เขต 11
17.00
   ต้อนรับและร่วมรับประทานอาหารเย็นกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 6 ตรวจราชการติดตามผลปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย (นายมงคล สุระสัจจะ)
   ห้องอาหารหนานจิง โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง นศ.
   สนจ.นศ.
     
เวลา
วาระงาน
สถานที่
เจ้าภาพ
09.00
   ร่วมพิธีวันคล้าย “วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2555 (แต่งกาย : ชุดปกติขาว) (ปจ.นศ. ร่วม 08.00 น.)
   ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลชนนี นศ. อ.เมือง นศ.
   สนจ.นศ.
09.00
   รับฟังคำชี้แจง กรณีเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลเมืองปากพนัง
   ห้องปฏิบัติงาน
   -
13.30
   ร่วมการประชุมรับการตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
   ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลาง จ.นศ.
   สนจ.นศ.
17.00
   ต้อนรับและร่วมรับประทานอาหารเย็นกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 6 ตรวจราชการติดตามผลปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย (นายมงคล สุระสัจจะ)
   ห้องอาหารหนานจิง โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง นศ.
   สนจ.นศ.
     
เวลา
วาระงาน
สถานที่
เจ้าภาพ
09.00
   ร่วมพิธีวันคล้าย “วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2555 (แต่งกาย : ชุดปกติขาว) (ปจ.นศ. ร่วม 08.00 น.)
   ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลชนนี นศ. อ.เมือง นศ.
   สนจ.นศ.
11.30
   ร่วมรับประทานอาหารในโอกาสเปิดร้านแมคโดนัลด์ Drive Thru แห่งแรกของภาคใต้ที่ ไอ - บิช อเวนิว จ.นศ.
   ถ.พัฒนาการคูขวาง อ.เมือง นศ.
   -
13.30
   ร่วมการประชุมรับการตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
   ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลาง จ.นศ.
   สนจ.นศ.
13.30
   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 3/2555
   ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลาง จ.สร.
   -