พระบารมีปกเกล้าชาวนคร
เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
เรื่อง : สรุปผลการเลือกตั้ง ส.อบจ.นครศรีธรรมราช อย่างไม่เป็นทางการ
  รายละเอียด :
ผลการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.อบจ.) นครศรีธรรมราช จำนวน 42 เขตเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2555 เฉพาะผู้ที่ชนะการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้ อ.เมืองนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 1 จ.ส.ต.จรัญ คงกิ้ม ได้ 5,775 คะแนน เขต 2 นายศักดิ์หทัย สมุทรอัษฎงค์ ได้ 5,788 คะแนน เขต 3 นายอำนาจ ไกรนุกูล ได้ 7,278 คะแนน เขต 4 นายวัชระ ถาวรพราหมณ์ ได้ 4,688 คะแนน เขต 5 นางสุภาพ ขุนศรี ได้ 7,453 คะแนน เขต 6 นายวิฑูรย์ ตรีตรง ได้ 6,874 คะแนน เขต 7 นายสมชาย เกตุชาติ ได้ 4,811 คะแนน อ.ทุ่งสง เขต 1 นายสมศักดิ์ แสงอารยะกุล ได้ 5,685 คะแนน เขต 2 นายสุรเชษฐ์ รัตนพันธุ์ ได้ 6,618 คะแนน เขต 3 นายมนตรี รักษ์ศรีทอง ได้ 10,484 คะแนน เขต 4 นายยุทธนา รัตนพันธ์ ได้ 7,466 คะแนน อ.ท่าศาลา เขต 1 นายสุชาติ พิมเสน ได้ 8,475 คะแนน เขต 2 นางอวยพรศรี เชาวลิต ได้ 11,080 คะแนน เขต 3 นายอภิชาติ ปะหนะ ได้ 7,296 คะแนน อ.ปากพนัง เขต 1 นายขวัญชัย รอดมณี ได้ 7,049 คะแนน เขต 2 นายพีรพงศ์ ปรีชานนท์ ได้ 4,444 คะแนน เขต 3 นายกำจัด คลอดเพ็ง ได้ 7,711 คะแนน อ.ฉวาง เขต 1 นายจิตรธรรม บุญญาธิการ ได้ 5,260 คะแนน เขต 2 นายกระวี หวานแก้ว ได้ 7,184 คะแนน อ.หัวไทร เขต 1 นายทรงไทย วิทวุฒิศักดิ์ ได้ 7,150 คะแนน เขต 2 นายทรงวุฒิ หมื่นราษฎร์ ได้ 8,698 คะแนน อ.ทุ่งใหญ่ เขต 1 ได้ 8,895 คะแนน เขต 2 นายจอมไกร สวัสดิวงศ์ ได้ 9,966 คะแนน อ.ร่อนพิบูลย์ เขต 1 นายอารมย์ ยอดระบำ ได้ 8,841 คะแนน เขต 2 นางกนกพร เดชเดโช ได้ 11,244 คะแนน อ.ชะอวด เขต 1 นายชัยรัตน์ รัตนมาศ ได้ 9,344 คะแนน เขต 2 นายพยูญ หนูช่วย ได้ 10,430 คะแนน อ.สิชล เขต 1 นายสมหมาย ชลสินธุ์ ได้ 5,536 คะแนน เขต 2 นายวิโรจน์ ขับกล่อมส่ง ได้ 9,037 คะแนน อ.ถ้ำพรรณนา เขต 1 นายสหัส สุวรรณมณี ได้ 4,862 คะแนน อ.บางขัน เขต 1 นางสาวรจนา จันทร์เพ็ญ ได้ 9,605 คะแนน อ.จุฬาภรณ์ เขต 1 ว่าที่ร้อยโทสนั่น พิบูลย์ ได้ 6,799 คะแนน อ.เฉลิมพระเกียรติ เขต 1 นายเสน่ห์ แก้วจันทร์ ได้ 4,636 คะแนน อ.พิปูน เขต 1 นางสุทธินี หลวงนา ได้ 6,306 คะแนน อ.พระพรหม เขต 1 นางสาวจินตนา ขุนอินทร์ ได้ 6,644 คะแนน อ.ขนอม เขต 1 นายวิสาขะ ขนอม ได้ 5,020 คะแนน อ.พรหมคีรี เขต 1 นายอุดมศักดิ์ นวลนุช ได้ 7,231 คะแนน อ.เชียรใหญ่ เขต 1 นายสุพัฒพงศ์ แย้มอิ่ม ได้ 8,161 คะแนน อ.นาบอน เขต 1 นายโกศล คงกระพันธ์ ได้ 6,564 คะแนน อ.ลานสกา เขต 1 นายพิทยา ชมพูทอง ได้ 10,569 คะแนน อ.ช้างกลาง เขต 1 นางมุกดาวรรณ เลื่องสีนิล ได้ 8,091 คะแนน อ.นบพิตำ เขต 1 นายจักรกฤช บริรักษ์ ได้ 6,475 คะแนน.////
วิมล หนูแก้ว ข่าว/พิมพ์
 
ส.ปชส.นศ. เมื่อ : 20 ส.ค. 2555