พระบารมีปกเกล้าชาวนคร
เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
เรื่อง : จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2555
  รายละเอียด :
จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงานเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2555 วันที่ 15 กันยายน 2555 ณ โรงแรมทวินโลตัส เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเอง และแสดงถึงพลังของเยาวชนในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นประโยชน์

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรม ราช ประจำปี 2555 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ในวันที่ 15 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชช่วงอายุระหว่าง 15-25 ปี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเอง ชุมชนและประเทศชาติ และแสดงถึงพลังของเยาวชนในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ ซึ่งจะก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาคทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน ในการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดี ห่างไกลยาเสพติดรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ คาดมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 500 คน

สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการผลงานของเด็กและเยาวชน การเสวนาสะท้อนปัญหาของเยาวชน ความต้องการอย่างสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครศรีธรรมราช การแสดงของเด็กและเยาวชน มอบเกียรติบัตร /ทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น จำนวน 7 คน มอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนคนดีศรีแผ่นดินและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม จำนวน 25 คน และเด็กที่มีคุณลักษณะเด็กดีศรีนคร จำนวน 250 คน

ทั้งนี้ วันเยาวชนแห่งชาติ มีความเป็นมาสืบเนื่องจากคำประกาศขององค์การสหประชาชาติที่กำหนดให้ปีพุทธศักราช 2528 เป็นปีเยาวชนสากล สำหรับประเทศไทยนั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2528 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ โดยถือวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ ..////
วิมล หนูแก้ว ข่าว/พิมพ์
 
ส.ปชส.นศ. เมื่อ : 10 ก.ย. 2555