พระบารมีปกเกล้าชาวนคร
เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
เรื่อง : จ.นครศรีฯ อนุมัติวงเงินกู้แล้ว กว่า 543 ล้านบาท เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
  รายละเอียด : จ.นครศรีฯ อนุมัติวงเงินกู้แล้ว กว่า 543 ล้านบาท เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง

ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางนครศรีธรรมราช มีสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ แล้ว 286 แห่ง ขณะที่ ธ.ก.ส. อนุมัติวงเงินกู้ กว่า 543 ล้านบาท............../
วันนี้ (29 ตุลาคม 2555) ที่ห้องประชุมสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวน ยางจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยมีคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด ผู้แทนสถาบันเกษตรกร และผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 1 ร่วมรายงาน ถึงผลการดำเนินงานในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 286 แห่ง ดำเนินการซื้อ-ขายน้ำยางสด ยางแผ่นดิบ ขายยางแปรรูป ยางแผ่นรวมควันฯ โดยมีสถาบันยื่นกู้เงินกับ ธ.ก.ส.แล้ว จำนวน 63 สถาบัน วงเงินกู้ จำนวน 543,900,000 บาท และจ่ายเงินกู้ให้แก่สถาบันฯ แล้ว 56 สถาบัน เป็นเงิน 552,670,000 บาท ซึ่งเงินกู้ดังกล่าวเป็นวงเงินปลอดดอกเบี้ย

สำหรับการดำเนินงานโครงการฯ ใ ที่ประชุมได้แจ้งเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ให้วิสาหกิจชุมชน สมาคมชาวสวนยาง ซึ่ง กรมส่งเสริมการเกษตร ให้การรับรอง เข้าร่วมโครงการฯ ได้ สำหรับ วิสาหกิจชุมชนสมาคมชาวสวนยางใด สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสอบถามรายละเอียด และยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางทุกพื้นที่ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 075 – 447 186

*********************
พรรณี กลสามัญ / ข่าว
ประศาสน์ กลสามัญ/ ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช /// 29 ตุลาคม 2555
 
ส.ปชส.นศ เมื่อ : 29 ต.ค. 2555