พระบารมีปกเกล้าชาวนคร
เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
เรื่อง : ผวจ.นครศรีธรรมราช เน้นย้ำให้ท้องถิ่นตั้งงบประมาณสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
  รายละเอียด : ผวจ.นครศรีธรรมราช เน้นย้ำให้ท้องถิ่นตั้งงบประมาณสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วันนี้(30 เม.ย.56) ที่ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพประธานสภา ปลัดองค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ประธานสภา และปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จำเป็นที่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งราชการส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น จะต้องบูรณาการทำงานด้วยกัน ซึ่งสิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไปขับเคลื่อนในขณะนี้คือการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั้งสามเสาหลัก คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และประชาคมความมั่นคง ซึ่งในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์รัฐบาลด้วย โดยเฉพาะปี 57 งบประมาณ 80 % เป็นงบที่เพิ่มศักยภาพขีดความสามารถทางการแข่งขันในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจังหวัดได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ไว้ 3 เรื่อง คือ เรื่องการท่องเที่ยว เน้นการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมประเพณี ธรรมะ และธรรมชาติ หรือนครแห่งธรรม จุดยืนที่สอง คือเรื่องการเกษตร แต่เดิมมีเป้าหมายในการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต แต่ในจุดยืนใหม่จะมุ่งสู่ความต้องการของโลกคือ เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เช่น เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น และจุดยืนที่สาม คือ การเป็นศูนย์ของการเป็นศูนย์กลางการขนส่งคมนาคมของภาคใต้และภูมิภาค ที่เชื่อมกับประเทศมาเลียเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย กับภูมิภาคอื่นเน้นการขนส่งหรือโลจิสติกส์ในระบบราง คือ ศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสง ซึ่งอยู่จุดกึ่งกลางของภาคใต้ นอกจากนี้มีศูนย์กระจายสินค้าทางการเกษตร คือตลาดกลางยางพาราจันดี อ.ฉวาง และตลาดกลางพืชผลทางการเกษตรหัวอิฐ นี่คือจุดยืนที่เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนั้นสิ่งที่ต้องฝากผู้บริหารและปลัดองค์กรท้องถิ่นไปดูแลคือการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การเป็นเจ้าบ้านที่ดี การดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบของบ้านเมือง ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และการทำการตลาดควบคู่กันไปด้วย ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้าไม่ทำในสิ่งนี้แล้วนครฯจะขาดความอุดมสมบูรณ์ และสิ่งที่ต้องคิดร่วมกันคือการจัดการขยะมูลฝอย เพราะเมื่อมีคนมากขึ้น ขยะเพิ่มขึ้นด้วย ส่วนข้อบัญญัติงบประมาณปี 57 ของท้องถิ่นต้องมีเรื่องการแก้ไขปัญหาสังคมและการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วย..///////
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ส.ปชส.นศ. เมื่อ : 30 เม.ย. 2556