พระบารมีปกเกล้าชาวนคร
เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
เรื่อง : ICT จัดโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านระบบเตือนภัยของพื้นที่เสี่ยงภัยและสร้างเครือข่ายเตือนภัยพิบัติภาคประชาชน
  รายละเอียด : ICT จัดโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านระบบเตือนภัยของพื้นที่เสี่ยงภัยและสร้างเครือข่ายเตือนภัยพิบัติภาคประชาชน เพื่อป้องกันและบรรเทาภัย พร้อมฝึกซ้อมการปฏิบัติด้านการเตือนภัยและการสื่อสาร ที่นครศรีธรรมราช
วันนี้(12 มิ.ย.56) ที่โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช นายจำนง แก้วชะฎา รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร หรือ ICT เป็นประธานเปิดโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านระบบเตือนภัยพิบัติของพื้นที่เสี่ยงภัย และสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2556 ซึ่งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจัดขึ้น เพื่อให้ความรู้และทำความเข้าใจแก่ประชาชน และสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติภาคประชาชน ในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติอย่างบูรณาการ เพื่อสัมฤทธิ์ผลในการป้องกัน หรือลดอันตรายหรือความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตามแนว 25 ลุ่มน้ำหลัก ลุ่มน้ำสาขา และผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครต่าง ๆ จากทุกอำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมโครงการประมาณ 300 คน และวันที่ 14 มิถุนายน มีการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมในการจัดการกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่ขณะเกิดภาวะวิกฤต ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราชด้วย
นายจำนง แก้วชะฎา รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร กล่าวว่า กระทรวง ICT โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมีหน้าที่ในการสื่อสารและสร้างเครือข่ายในการรับมือภัยพิบัติในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยทั้ง 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ ซึ่งเครือข่ายบุคคลดังกล่าวจะสามารถแจ้งข่าวสารสถานการณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น ฝนตกหนักบนภูเขาเป็นเวลานาน คลื่นลมแรง น้ำป่าไหลหลาก เป็นต้น ไปยังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้วแจ้งเตือนภัยผ่านเครือข่ายดังกล่าวและ สื่อมวลชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับทราบอย่างทันต่อเหตุการณ์
พลเรือเอกเกาะหลัก เจริญรุกข์ รองประธานคณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยแห่งชาติ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กล่าวว่า การให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติการเฝ้าระวัง การสื่อสารและวิธีป้องกันตนเองแก่เครือข่ายภาคประชาชนจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะจะสามารถขยายผลความรู้ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเองและชุมชนใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี โดยผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น หอกระจายข่าวในพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งมีครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่แล้ว ปัจจุบันภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นมีความแปรปรวนไปตามสภาพสิ่งแวดล้อม บางครั้งถึงฤดูฝนแล้วฝนไม่ตก แต่กลับไปตกหนักช่วงฤดูแล้ง ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา..////
 
ส.ปชส.นศ. เมื่อ : 12 มิ.ย. 2556