พระบารมีปกเกล้าชาวนคร
เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
เรื่อง : งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 23
  รายละเอียด : งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 23

วันนี้ (22 สิงหาคม 2556) ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 23 ประจำปี 2556 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 23 ประจำปี 2556 ขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ จากการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การแสดงทักษะและความสามารถต่อสาธารณชน ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข รูจักทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความสามารถทางการคิด มีทักษะชีวิต และรู้จักแก้ปัญหา และเป็นเวทีสำหรับคัดเลือกตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียนในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2556 ในเดือนพฤศจิกายน 2556 ณ จังหวัดพัทลุง ภายใต้คำขวัญที่ว่า “สร้างขุมทรัพย์ทางปัญญา พัฒนาเด็กใต้ ก้าวไกลสู่สากล” นอกจากนี้กิจกรรมมหกรรมวิชาการยังเป็นเวทีที่ได้คัดเลือกผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น ยกย่องเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมวิชาการ ถือว่าเป็นประเพณีของชาวมัธยมศึกษาที่จัดสืบเนื่องกันมาถึง 23 ครั้ง นับเป็นความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นที่จะช่วยกันส่งเสริมคุณภาพทางวิชาการ การจัดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออก ได้แข่งขันทักษะ และความสามารถเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน สามารถตอบสนองนโยบายและเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาให้เป็นรูปธรรม เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นให้นักเรียนได้นำความรู้ไปสู่การปฏิบัติอันส่งผลต่อการศึกษาสูงขึ้น เพื่อศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต
สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการจัดนิทรรศการ การแสดงผลงานของนักเรียน การประกวดทักษะวิชาการต่าง ๆ ต่างมากมาย
***************************************
พรรณี กลสามัญ /ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช //// 22 สิงหาคม 2556
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ส.ปชส.นศ เมื่อ : 22 ส.ค. 2556