พระบารมีปกเกล้าชาวนคร
เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
เรื่อง : ประกาศผลการพิจารณาผู้ชนะการประกวดราคม
  รายละเอียด : ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง ผลการพิจารณาผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนยกระดับลอดใต้สะพานโค้ง
ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนยกระดับลอดใต้สะพานโค้งลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553
เมื่อครบกำหนดการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ มีผู้เข้าประมูล จำนวน 9 ราย ผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดคือ บจก.ชินทรัพย์วัฒนา จึงพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาจ้างในครั้งนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553

(นายธีระ มินทราศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
จุรีย์ ทรงอาวุธ เมื่อ : 02 เม.ย. 2553