พระบารมีปกเกล้าชาวนคร
เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
เรื่อง : กศน.นครศรีฯ..ขับเคลื่อนนครแห่งการอ่าน..จัดโครงการอบรมแกนนำอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
  รายละเอียด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ปี๒๕๕๔ ให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน โดยให้อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านครอบคลุมทุกตำบล เพื่อให้ทำหน้าที่สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชน พัฒนาระบบหมุนเวียนหนังสือ พร้อมทั้งกระตุนให้ภาคประชาสังคมและภาครัฐทั้งระดับอำเภอ และระดับจังหวัดร่วมดำเนินการสนับสนุนให้เกิดชุมชนรักการอ่าน
จึงเห็นความสำคัญอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการสร้างนิสัยรักการอ่าน ที่สามารถเข้าถึงชุมชน ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง โดยการเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีจิตอาสา และต้องการทำงานด้านส่งเสริมการอ่านให้สังคม ให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานราชการได้ อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นผู้กระตุ้น ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่สนใจอ่านหนังสือมากขึ้น โดยใช้ กศน.ตำบลเป็นฐานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
สำนักงานกศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงจัดโครงการอบรมแกนนำอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ในวันที่ ๖ มิถุนายน ถึง วันที่๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานกศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
โทร.๐ ๗๕๓๗ ๘๕๐๗-๙ โทรสาร ๐ ๗๕๓๗ ๘๕๑๑
 
สำนักงานกศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ : 30 พ.ค. 2554