พระบารมีปกเกล้าชาวนคร
เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
เรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2554
  รายละเอียด : นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2554 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนกำหนด เพื่อเข้ารับการยกย่องเชิดชูเกียรติ (รับครุฑทองคำ เกียรติบัตร และบันทึกชื่อในหนังสือที่ระลึก) ในวันข้าราชการ พลเรือน 1 เมษายน 2555

และบัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2554 ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่าง ๆ ในระดับจังหวัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด จึงประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้
1. ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2554 เข้ารับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2555 จำนวน 4 ราย คือ
1. นางสมใจ ชนะไพริน นักวิชาการส่งเสริมเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัด
2. นายจตุพล ศรีดำ พัฒนาการชำนาญการอำเภอชะอวด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
3. นางจิรนันท์ ชอบผล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
4. นางสุพิศ หนูสอน ลูกจ้างประจำ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
2. ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 4 ราย คือ
1. นายนันทวัฒน์ กิตติพันธุ์พัฒนา ปลัดอำเภอชำนาญการ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
2. นายเกษม มีเสน วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
3. นายกรรณ เกาะแก้ว เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
4. นายสุธรรม จันทร์นาค พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

--------------------------------------

วิชิต เพชรยอด / ข่าว
จุรีรัตน์ ยอดถึง / พิมพ์
 
ส.ปชส.นศ. เมื่อ : 13 ก.พ. 2555