พระบารมีปกเกล้าชาวนคร
เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรสำนักงาน โทรสาร เบอร์โทรบ้าน/มือถือ
1  
นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา
ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
075-356151 075-356442
075-343716
08-1894-4505
2  
นายสันติ แสงระวี
ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
075-411165
075-411670
08-1895-2737
3  
ว่าที่ ร.ต.วัฒนา ไกรนุกูล
ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
075-362702-6
075-386049
08-1895-2736
4  
นายเจียร ทองนุ่น
ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
075-521097
075-521298
08-1979-3791
5  
นายสมทบ กรดเต็ม
ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
075-378507-9
075-378511
08-1897-2211
6  
ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
075-673840
075-673838
7  
รศ.พรรณพิมล ก้านกนก
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการมหาวิทยาลัยรามคำแหงนครศรีธรรมราช
075-378660
075-378661
-
8  
นายวิวิทย์ ชูเกิด
ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนครศรีธรรมราช
075-378688
075-378686
08-1979-4885
9  
รศ.วิมล ดำศรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
075-377737
075-392017
08-3107-9644
10  
นางจำเรียง หนูดำ
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
075-378612-3
075-378612-3
11  
นายสุรศักดิ์ รอดสุวรรณน้อย
ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
075-312162
075-313044
08-6741-2397
12  
นายกิตติ บรรณโศภิษฐ์
ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
075-356156
075-341070
08-1893-5658
13  
นายภูมิชัย สุวรรณภูมิ
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
075-356062
075-342268
08-1797-0685
14  
นายสุรพล โชติธรรมโม
ผอ.วิทยาลัยศิลปหัตกรรมนครศรีธรรมราช
075-356760
075-346327
08-9871-4142
15  
นายวิศวะ คงแก้ว
ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นครศรีธรรมราช (อ.ช้างกลาง)
075-486313
075-486314
08-1396-6460
16  
ดร.ประเวศน์ เดี่ยววานิช
ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
075-370759
075-370740
08-9866-6262
17  
นายบัญญัติ ลายพยัคฆ์
ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช
075-396363
075-396364
08-1978-1016
18  
นายจำเริญ รัตนบุรี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
075-345050
075-343575
08-1737-1264
19  
รศ.ดร.สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ทุ่งใหญ่)
075-489616 075-489613
075-489612
0-8647-96840 0-8647-96841
20  
รศ.พิน นวลศรีทอง
คณบดีคณะเกษตรศาตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ทุ่งใหญ่)
075-329936
075-773133
08-5478-8249
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2