พระบารมีปกเกล้าชาวนคร
เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรสำนักงาน โทรสาร เบอร์โทรบ้าน/มือถือ
1  
ว่าที่ ร.ต.วัฒนา ไกรนุกูล
ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
075-356151
075-343716
09-3582-4300
2  
นายสันติ แสงระวี
ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
075-411670
075-411670
08-1895-2737
3  
นายประจักษ์ ช่างเรือ
ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
075-362701-6
075-771298-9
08-1895-2736
4  
นายเจียร ทองนุ่น
ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
075-521097
075-522502
08-1979-3791
5  
นายสมทบ กรดเต็ม
ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
075-378507-9
075-378511
08-1897-2211
6  
ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
075-673840
075-673838
09-3456-9495
7  
นายวิวิทย์ ชูเกิด
ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนครศรีธรรมราช
075-378688
075-378686
08-1979-4885
8  
รศ.วิมล ดำศรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
075-392037
075-392017
08-3107-9644
9  
นางจำเรียง หนูดำ
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
075-378612-3
075-378613
08-1370-2171
10  
นายสมบูรณ์ ชอช้อย
ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
075-312162
075-313044
08-9647-0173
11  
นายสุรพล โชติธรรมโม
ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
075-356156
075-341070
08-9871-4142
12  
นายภูมิชัย สุวรรณภูมิ
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
075-356062
075-342268
08-1797-0685
13  
(รก.)ร.ต.สำเภา ชิ้นประกอบเกิด
ผอ.วิทยาลัยศิลปหัตกรรมนครศรีธรรมราช
075-356760
075-357033
08-5038-7998
14  
นายวิศวะ คงแก้ว
ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นครศรีธรรมราช (อ.ช้างกลาง)
075-486313
075-486314
08-1396-6460
15  
ดร.ประเวศน์ เดี่ยววานิช
ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
075-444212
075-370740
08-9866-6262
16  
นายบัญญัติ ลายพยัคฆ์
ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช
075-396363
075-396364
08-1978-1016
17  
นายยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ทุ่งใหญ่)
075-489616
075-489612
08-6941-2338
18  
พระเทพวินยาภรณ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
075-340499
075-348025
08-9647-0161
19  
นายวัฒนชัย แสงศักดา
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
075-378915
-
08-9559-4332
20  
ผศ.สำคัญ รัตนบุรี
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พื้นที่ไสใหญ่
075-773131
075-773133
08-2810-9357
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2