พระบารมีปกเกล้าชาวนคร
เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรสำนักงาน โทรสาร เบอร์โทรบ้าน/มือถือ
1  
นายเชาว์ เต็มรักษ์
นายกสมาคมมิตรภาพนครศรีธรรมราช-ญี่ปุ่น
0-7532-5195
0-7532-5197
08-7699-1155
2  
นางสาววาริน ชินวงศ์
ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช
075-325223
075-325224
081-8924088
3  
นายสุทิน พรชัยสุรีย์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
075-357083
075-312040
08-1893-4747
4  
นางชนันธร ธนานราสิน
นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
075-317091
075317092
08-1958-7181
5  
นายเอกชัย ดารากัย
ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
075-342789
075315330
08-7894-5906
6  
นายจรัญ ขุนอินทร์
ประธานชมรมธนาคารพาณิชย์
075-356920
075-356550 08-1958-4900
7  
นายสุธี สุธนรักษ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัทปูนซิเมนต์ไทยทุ่งสงจำกัด
075-538222 ต่อ1021
075-538111
-
8  
นายอุทิศ เลิศไพบูรณ์
ประธานชมรมธูรกิจโรงแรมนครศรีธรรมราช
075-341509
075-344858
08-1895-0030
9  
-
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
075-347359
08-1958-4322
10  
นายกมล วรรธนะพิศิษฐ์
ประธานชมรมร้านขายยานครศรีธรรมราช
075-517118
08-1893-7150
11  
นายจิรศักดิ์ สายทองอินทร์
ประธานชมรมร้านทองนครศรีธรรมราช
075-314478
081-7373764
12  
นางกาญจนา เรืองช่วย
นายกพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช
075-343155
081-9788297
13  
นายฮุยฮวง แซ่อึ่ง
นายกสมาคมพาณิชย์จีน
075-317831-3
075-344791
081-2724732
14  
นางเสาวณีย์ ภูศรินทรานนท์
ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัด
075-345018
08-6274-5964
15  
ไลออน นายสมเดช คงเกื้อ
นายกมโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช
075-344711
08-6721-1152
16  
ไลออน มาลี ภู่ภัทรโภคีย์
นายกสโมสรไลออนส์เมืองลิกอร์
08-6532-0540
17  
ไลออน ทรงศรี สมบัติเทพสุทธิ์
นายกสโมสรไลออนส์ศรีนคร
075-360201-2
08-1091-8883
18  
นย. สุคนธ์ วรรณทอง
นายกสโมสรโรตารีทุ่งสง
075-412721
081-8934216
19  
ไลออน เจริญ เพ็ชรแขก
นายกสโมสรไลออนส์ท่าวัง
075-347953
081-7973565
20  
นย.ภก.สมศักดิ์ สรรพวีรวงศ์
นายกสโมสรโรตารีนครศรีธรรมราช
075-321001-2
08-6686-3887
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2