พระบารมีปกเกล้าชาวนคร
เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์
วัน เดือน ปีเกิด  5 กันยายน 2499
 

วุฒิการศึกษา  
- พ.ศ.2516-2520 ปริญญาตรี รบ.(บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พ.ศ.2539-2544 ศศ.ม.(สังคมวิทยาการพัฒนา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
การอบรมดูงาน
- หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 38 พ.ศ.2538
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 41พ.ศ.2544
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
1. ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
2. ชั้นสายสะพาย มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 
ประวัติการดำรงตำแหน่ง

- 2 มีนาคม 2521 ทดลองปฏิบัติราชการในตำแหน่งอักษรเลข(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป 3) สำนักงานจังหวัดเลย
- 26 ธันวาคม 2531 ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.6) ฝ่ายปกครองและพัฒนา อ.วังสะพุง จ.เลย
- 19 มิถุนายน 2532 ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.6)ฝ่ายปกครองและพัฒนา อ.วัฒนานคร จ.ปราจีนบุรี
- 25 พฤษภาคม 2535 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น (จพง.ปค.7) ฝ่ายท้องถิ่นจังหวัดเลย
- 13 พศจิกายน 2538 จ่าจังหวัด(จพง.ปค.7)ฝ่ายปกครองจังหวัดขอนแก่น
- 24 พฤศจิกายน 2540 ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ (จพง.ปค.7) กิ่งอำเภอโนนศิลา อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น
- 1 กุมภาพันธ์ 2542 นายอำเภอ(จพง.ปค.8) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- 22 พฤศจิกายน 2542 นายอำเภอ(จพง.ปค.8)อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
- 11 ตุลาคม 2544 นายอำเภอ(จพง.ปค.8)อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
- 9 กุมภาพันธ์ 2547 ผู้อำนวยการกอง(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8)กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- 5 ตุลาคม 2547 ผู้อำนวยการศูนย์(เจ้าหน้าที่บริหารงานสื่อสาร 9) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- 25 ตุลาคม 2548 รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
- 4 มิถุนายน 2550 รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
- 17 ตุลาคม 2551 รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
- 22 มิถุนายน 2552 รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
- 1 ตุลาคม 2552 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
- 24 พฤศจิกายน 2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช - ปัจจุบัน