พระบารมีปกเกล้าชาวนคร
เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
การปกครอง
           จังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งเขตการปกครองตามลักษณะพื้นที่ออกเป็น 23 อำเภอ 165 ตำบล 1,551 หมู่บ้าน แยกได้ดังนี้
 
ที่
อำเภอ/กิ่งอำเภอ
เขตการปกครอง
พื้นที่
(ตร.กม.)
ตำบล
หมู่บ้าน
เทศบาล
อบต.
1 เมืองนครศรีธรรมราช 13 115 7 10 346.804
2 เชียรใหญ่ 10 97 2 8 228.589
3 ปากพนัง 17 142 4 13 331.904
4 ชะอวด 11 87 2 10 440.849
5 ทุ่งสง 12 124 5 8 586.647
6 ท่าศาลา 10 109 1 10 260.931
7 ร่อนพิบูลย์ 6 57 3 5 280.324
8 สิชล 9 110 2 8 427.692
9 ลานสกา 5 44 2 4 221.088
10 พิปูน 5 42 4 2 312.460
11 หัวไทร 11 99 3 9 272.717
12 ทุ่งใหญ่ 7 63 2 6 380.703
13 ฉวาง 10 86 4 8 264.363
14 ขนอม 3 34 3 1 193.800
15 นาบอน 3 34 1 3 124.000
16 พรหมคีรี 5 39 3 4 153.730
17 บางขัน 4 60 - 4 303.208
18 จุฬาภรณ์ 6 29 - 5 144.864
19 ถ้ำพรรณรา 3 29 - 3 108.913
20 พระพรหม 4 40 1 3 92.116
21 เฉลิมพระเกียรติ 4 37 2 2 114.533
22 อำเภอนบพิตำ 4 38 1 3 453.123
23 อำเภอช้างกลาง 3 36 2 1 170.706
รวม 165 1,551 54 130 6.214064
ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ กันยายน 2557
 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีส่วนราชการส่วนภูมิภาค จำนวน 34 ส่วนราชการ และอำเภอ 23 อำเภอ ส่วนราชการส่วนกลาง 97 หน่วยงานและปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 185 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 54 แห่ง(แยกเป็นเทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง และเทศบาลตำบล 50 แห่ง) และองค์การบริหารส่วนตำบล 130 แห่ง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมีทั้งหมด 130แห่ง จำแนก อบต. ตามขนาดได้ดังนี้
  1. อบต.ขนาดใหญ่ มี 6 แห่ง คือ อบต.ท่าศาลา ท่าเรือ นาเคียน ช้างกลาง เขาขาว และ อบต.ท้ายสำเภา
  2. อบต.ขนาดกลาง มี 123 แห่ง
  3. อบต.ขนาดเล็ก มี 1 แห่ง คือ อบต.พิปูน
 
การปกครองส่วนท้องถิ่น
           จังหวัดนครศรีธรรมราชมีส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 185 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 54 แห่ง (แยกเป็นเทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง และเทศบาลตำบล 50 แห่ง) และองค์การบริหารส่วนตำบล 130 แห่ง
 
เทศบาลมีทั้งหมด 54 แห่ง ดังนี้
ที่
ชื่อเทศบาล
จำนวน
ประชากร(คน)
จำนวนพื้นที่
(ตร.กม.)
หมายเหตุ
(อยู่ในพื้นที่)
1
เทศบาลเมืองนครนครศรีธรรมราช  106,202 22.56 อ.เมือง
2
เทศบาลตำบลบางจาก  1,893 24.0 อ.เมือง
3
เทศบาลตำบลท่าแพ  4,413 0.97 อ.เมือง
4
เทศบาลตำบลตำบลปากนคร 3,128 1.90 อ.เมือง
5
เทศบาลตำบลปากพนัง  30,331 7.35 อ.ปากพนัง
6
เทศบาลตำบลทุ่งสง  30,724 7.17 อ.ทุ่งสง
7
เทศบาลตำบลที่วัง  13,797 89.00 อ.ทุ่งสง
8
เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์  8,067 11.53 อ.ร่อนพิบูลย์
9
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง  4,450 524.66 อ.ร่อนพิบูลย์
10
เทศบาลตำบลหินตก  8,552 13.0 อ.ร่อนพิบูลย์
11
เทศบาลตำบลนาบอน  2,774 4.0 อ.นาบอน
12
เทศบาลตำบลจันดี  7,475 33.23 อ.ฉวาง
13
เทศบาลตำบลไม้เรียง  2,458 2.48 อ.ฉวาง
14
เทศบาลตำบลฉวาง  2,667 2.0 อ.ฉวาง
15
เทศบาลตำบลชะอวด 3,946 0.50 อ.ชะอวด
16
เทศบาลตำบลท่ายาง  5,005 4.02 อ.ทุ่งใหญ่
17
เทศบาลตำบลเชียรใหญ่  1,883 1.0 อ.เชียรใหญ่
18
 เทศบาลตำบลหัวไทร 4,462 1.8 อ.หัวไทร
19
 เทศบาลตำบลพิปูน 2,806 2.41 อ.พิปูน
20
 เทศบาลตำบลท่าศาลา 3,036 1.24 อ.ท่าศาลา
21
 เทศบาลตำบลลานสกา 1,847 2.61 อ.ลานสกา
22
 เทศบาลตำบลสิชล 7,011 3.50 อ.สิชล
23
 เทศบาลตำบลขนอม 4,253 5.25 อ.ขนอม
24
 เทศบาลตำบลท้องเนียน 5,526 60.00 อ.ขนอม
25
 เทศบาลตำบลพรหมโลก 6,802 12.92 อ.พรหมคีรี
26
 เทศบาลตำบลทอนหงส์ 3,352 9.0 อ.พรหมคีรี
27
 เทศบาลตำบลทางพูน 8,647 41.00 อ.เฉลิมพระเกียรติ
28
 เทศบาลตำบลเขาพระ 8,148 171.0 อ.พิปูน
29
 เทศบาลตำบลเกาะเพชร 6,935 26.72 อ.หัวไทร
30
 เทศบาลตำบลพรหมคีรี - 71.17 อ.พรหมคีรี
31
 เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ - 77.96 อ.ทุ่งสง
32
 เทศบาลตำบลชะมาย - 21.42 อ.ทุ่งสง
33
 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม - 140.63 อ.ขนอม
34
 เทศบาลตำบลท่างิ้ว - 67.70 อ.เมือง
35
 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ - 25.75 อ.เมือง
36
 เทศบาลตำบลปากพูน - 93.78 อ.เมือง
37
 เทศบาลตำบลทุ่งใส - 74.00 อ.สิชล
38
 เทศบาลตำบลหลักช้าง - 47.00 อ.ช้างกลาง
39
 เทศบาลตำบลการะเกด - 60.28 อ.เชียรใหญ่
40
 เทศบาลตำบลกะปาง - 83.86 อ.ทุ่งสง
41
 เทศบาลตำบลปากพูนท่าประจะ - 31.98 อ.ชะอวด
42
 เทศบาลตำบลดอนตรอ - 20.64 อ.เฉลิมพระเกียรติ
43
 เทศบาลตำบลขุนทะเล - 65.00 อ.ลานสกา
44
 เทศบาลตำบลเกาะทวด - 51.38 อ.ปากพนัง
45
 เทศบาลตำบลนาสาร - 27.75 พระพรหม
46
 เทศบาลตำบลนาเหรง - 125.45 อ.นบพิตำ
47
 เทศบาลตำบลหน้าสตน - 30.35 อ.หัวไทร
48
 เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง - 55.00 อ.ฉวาง
49
 เทศบาลตำบลควนกลาง - 43.50 อ.พิปูน
50
 เทศบาลตำบลทุ่งสัง - 44.00 อ.เทุ่งใหญ่
51
 เทศบาลตำบลกะทูน - 101.00 อ.พิปูน
52
 เทศบาลตำบลสวนขัน - 62.39 อ.ช้างกลาง
53
 เทศบาลตำบลชะเมา - 24.64 อ.ปากพนัง
54
 เทศบาลตำบลบางพระ - 20.28 อ.ปากพนัง
ที่มา: สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
สภาพทั่วไป
 
 
ประชากร การเมือง
เศรษฐกิจและโครงสร้าง
สังคมและสาธารณสุข