พระบารมีปกเกล้าชาวนคร
เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
การปกครอง
           จังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งเขตการปกครองตามลักษณะพื้นที่ออกเป็น 23 อำเภอ 165 ตำบล 1,551 หมู่บ้าน แยกได้ดังนี้
 
ที่
อำเภอ/กิ่งอำเภอ
เขตการปกครอง
พื้นที่
(ตร.กม.)
ตำบล
หมู่บ้าน
เทศบาล
อบต.
1 เมืองนครศรีธรรมราช 13 115 4 13 580.249
2 เชียรใหญ่ 10 97 1 9 227.116
3 ปากพนัง 17 142 1 16 459.910
4 ชะอวด 11 87 1 11 833.002
5 ทุ่งสง 12 124 2 11 802.977
6 ท่าศาลา 10 109 1 10 363.891
7 ร่อนพิบูลย์ 6 57 1 5 341.226
8 สิชล 9 110 1 9 703.105
9 ลานสกา 5 44 1 5 342.900
10 พิปูน 5 42 1 5 363.000
11 หัวไทร 11 99 1 11 417.773
12 ทุ่งใหญ่ 7 63 1 7 603.287
13 ฉวาง 10 86 3 9 568.000
14 ขนอม 3 34 2 2 433.926
15 นาบอน 3 34 1 3 192.899
16 พรหมคีรี 5 39 2 5 321.499
17 บางขัน 4 60 - 4 575.000
18 จุฬาภรณ์ 6 29 - 5 192.505
19 ถ้ำพรรณรา 3 29 - 3 180.000
20 พระพรหม 4 40 - 4 187.026
21 เฉลิมพระเกียรติ 4 37 - 4 122.145
22 อำเภอนบพิตำ 4 38 - 4 720.156
23 อำเภอช้างกลาง 3 36 - 3 236.000
รวม 165 1,551 26 158 9,767.592
ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ตุลาคม 2554
 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีส่วนราชการส่วนภูมิภาค จำนวน 34 ส่วนราชการ และอำเภอ 23 อำเภอ ส่วนราชการส่วนกลาง 96 หน่วยงานและปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 185 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 36 แห่ง(แยกเป็นเทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง และเทศบาลตำบล 32 แห่ง) และองค์การบริหารส่วนตำบล 148 แห่ง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมีทั้งหมด 148 แห่ง จำแนก อบต. ตามขนาดได้ดังนี้
  1. อบต.ขนาดใหญ่ มี 1 แห่ง คือ อบต.ท่าศาลา
  2. อบต.ขนาดกลาง มี 146 แห่ง
  3. อบต.ขนาดเล็ก มี 1 แห่ง
 
การปกครองส่วนท้องถิ่น
           จังหวัดนครศรีธรรมราชมีส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 185 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 36 แห่ง (แยกเป็นเทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง และเทศบาลตำบล 32 แห่ง) และองค์การบริหารส่วนตำบล 148 แห่ง
 
เทศบาลมีทั้งหมด 36 แห่ง ดังนี้
ที่
ชื่อเทศบาล
จำนวน
ประชากร(คน)
จำนวนพื้นที่
(ตร.กม.)
หมายเหตุ
(อยู่ในพื้นที่)
1
เทศบาลเมืองนครนครศรีธรรมราช  108,362 22.56 อ.เมือง
2
เทศบาลตำบลบางจาก  1,829 2.40 อ.เมือง
3
เทศบาลตำบลท่าแพ  3,448 0.967 อ.เมือง
4
เทศบาลตำบลตำบลปากนคร 6,114 1.902 อ.เมือง
5
เทศบาลตำบลปากพนัง  21,247 7.35 อ.ปากพนัง
6
เทศบาลตำบลทุ่งสง  29,568 7.17 อ.ทุ่งสง
7
เทศบาลตำบลที่วัง  13,272 81.00 อ.ทุ่งสง
8
เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์  8,050 11.53 อ.ร่อนพิบูลย์
9
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง  4,428 54.66 อ.ร่อนพิบูลย์
10
เทศบาลตำบลหินตก  8,651 13.0 อ.ร่อนพิบูลย์
11
เทศบาลตำบลนาบอน  2,798 4.0 อ.นาบอน
12
เทศบาลตำบลจันดี  7,438 6.5 อ.ฉวาง
13
เทศบาลตำบลไม้เรียง  2,493 2.48 อ.ฉวาง
14
เทศบาลตำบลฉวาง  2,705 2.0 อ.ฉวาง
15
เทศบาลตำบลชะอวด  4,112 0.50 อ.ชะอวด
16
เทศบาลตำบลท่ายาง  4,731 4.17 อ.ทุ่งใหญ่
17
เทศบาลตำบลเชียรใหญ่  2,007 1.0 อ.เชียรใหญ่
18
 เทศบาลตำบลหัวไทร 4,438 1.8 อ.หัวไทร
19
 เทศบาลตำบลพิปูน 2,900 2.7 อ.พิปูน
20
 เทศบาลตำบลท่าศาลา 2,916 1.24 อ.ท่าศาลา
21
 เทศบาลตำบลลานสกา 1,798 2.61 อ.ลานสกา
22
 เทศบาลตำบลสิชล 7,263 3.50 อ.สิชล
23
 เทศบาลตำบลขนอม 3,850 1.76 อ.ขนอม
24
 เทศบาลตำบลท้องเนียน 5,263 60.00 อ.ขนอม
25
 เทศบาลตำบลพรหมโลก 6,707 12.92 อ.พรหมคีรี
26
 เทศบาลตำบลทอนหงส์ 3,043 9.0 อ.พรหมคีรี
27
 เทศบาลตำบลทางพูน 8,652 44.00 อ.เฉลิมพระเกียรติ
28
 เทศบาลตำบลเขาพระ 7,989 171.0 อ.พิปูน
29
 เทศบาลตำบลเกาะเพชร 6,972 26.72 อ.หัวไทร
30
 เทศบาลตำบลพรหมคีรี 4,618 71.71 อ.พรหมคีรี
31
 เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ ยกฐานะจาก อบต.ถ้ำใหญ่ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 อ.ทุ่งสง
32
 เทศบาลตำบลชะมาย ยกฐานะจาก อบต.ชะมาย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 อ.ทุ่งสง
33
 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ยกฐานะจาก อบต.อ่าวขนอม เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 อ.ขนอม
34
 เทศบาลตำบลท่างิ้ว ยกฐานะจาก อบต.ท่างิ้ว เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 อ.เมือง
35
 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ยกฐานะจาก อบต.โพธิ์เสด็จ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 อ.เมือง
36
 เทศบาลตำบลปากพูน ยกฐานะจาก อบต.ปากพูน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 อ.เมือง
ที่มา: สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
สภาพทั่วไป
 
 
ประชากร การเมือง
เศรษฐกิจและโครงสร้าง
สังคมและสาธารณสุข