เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด ::
วิสัยทัศน์ของจังหวัด (Vision)
วิสัยทัศน์ของจังหวัด (Vision)
นครแห่งการเรียนรู้ เกษตร ท่องเที่ยว น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง
คำนิยามวิสัยทัศน์
คำจากวิสัยทัศน์
หมายถึง
นครแห่งการเรียนรู้ วิถีชีวิตของผู้คน และกลุ่มคน ที่มีการปรับปรุงแบบแผนการดำเนินชีวิต ให้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามศักยภาพของตนเองและสังคมมีการจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยความรู้และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกษตร พัฒนาการบริหารจัดการและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร โดยเน้นกิจกรรมภาคการผลิต การตลาด และคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
ท่องเที่ยว พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร กิจกรรม การประชาสัมพันธ์และการตลาด
น่าอยู่ ประชาชนในสังคม อยู่ดีกินดี มีอาชีพมีรายได้ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และมีความเป็นประชาธิปไตย
ชุมชนเข้มแข็ง บ้าน หมู่บ้าน ชุมชนท้องถิ่น ในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันบนพื้นฐานของค่านิยมร่วม โดยมีหลักการในการบริหารจัดการชุมชนที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นศักยภาพภายใน ภายใต้หลักการ 5 องค์ประกอบ คือ การจัดการชุมชนที่ดี มีคณะผู้นำที่เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและมีการสืบทอด มีแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเองที่มีคุณภาพ มีการจัดการความรู้ชุมชน (KM) ชุมชน มีองค์กรการเงินชุมชน และมีการสร้างเครือข่ายทางสังคม
 
พันธกิจ (Mission)
1. เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการภาคเกษตร เชื่อมโยงความหลากหลายทางธุรกิจ และอุตสาหกรรมของจังหวัด บนพื้นฐานการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกส์และบริหารจัดการด้านการตลาด
2. ยกระดับความสามารถการเรียนรู้ กระจายการเรียนรู้บนเครือข่ายชุมชนและส่งเสริมการ สร้างชุมชนต้นแบบ
3. พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานความหลากหลายของทรัพยากร
4. เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ตลอดจน พัฒนารูปแบบที่หลากหลายทางพลังงาน
5. พัฒนา คน องค์กร ระบบสวัสดิการสังคม และความมั่นคงบนพื้นฐานการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี