พระบารมีปกเกล้าชาวนคร
เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
สนับสนุนและส่งเสริมคนดี ของชาวเมืองคอน
โดย :  ผมเอง
เมื่อ : 2012-06-26 10:30:27
กรมการศาสนา จัดโครงการคัดเลือกค้นหาบุคคลที่สมควรยกย่องและประกาศเกียรติคุณเป็นคนดี ตามโครงการเมืองไทย เมืองคนดี

สำหรับในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรยกย่องคนกระทำความดี ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันนี้ มีหน่วยงานต่าง ๆ เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกจาก 7 อำเภอ จำนวน 7 ราย ได้รับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรยกย่องและประกาศเกียรติคุณเป็นคนดี จำนวน 3 ราย

อันดับ 1 คือ นางสาวกมลพรรณ อินดู เป็นนักเรียนจากโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา อำเภอร่อนพิบูลย์

รายที่ 2 ได้แก่ นายนภดล สุทธิเดช เป็นกำนันตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ ได้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยม อันดับ 1 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2555

รายที่ 3 คือ นายสมควร รังสิมันสุชาติ เป็นข้าราชการครู โรงเรียนวัดป่ากิ่ว อำเภอพรหมคีรี เป็นผู้ที่ได้รับการยอย่องเป็นคนดีศรีเมืองนคร ในโครงการนครศรี เมืองมงคลคนทำดี เป็นครูผู้ปฏิบัติตามจรรยาบรรครูดีเด่นของสำนักงานคุรุสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช

http://thainews.prd.go.th/view.php?m_newsid=255506230126&tb=N255506
คลิ๊กที่ภาพ

 
IP :(202.44.37.11)
แสดงความคิดเห็น
 
โดย :  ผมเอง
ตอบเมื่อ : 2012-06-26 10:31:15    IP : (202.44.37.11)
กรมการศาสนา จัดโครงการคัดเลือกค้นหาบุคคลที่สมควรยกย่องและประกาศเกียรติคุณเป็นคนดี ตามโครงการเมืองไทย เมืองคนดี
ที่ห้องประชุมวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการคัดเลือกบุคคลที่สมควรยกย่องและประกาศเกียรติคุณเป็นคนดี ในโครงการเมืองไทย เมืองคนดี ตามที่กรมการศาสนา ได้กำหนดให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมโครงการเมืองไทยเมืองคนดี ประจำปี 2555 ขึ้น เพื่อให้หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการสำรวจสืบค้นหา คัดเลือกบุคคลซึ่งเป็นผู้พร้อมด้วยคุณภาพและคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น สังคม ประเทศชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลต่าง ๆ เห็นคุณค่าในการกระทำความดีและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มากยิ่งขึ้น เป็นแรงจูงใจให้บุคคลรุ่นหลัง ได้มีต้นแบบของบุคคลที่กระทำความดี โดยการยกย่องเชิญชูเกียรติและส่งเสริมกิจกรรมการทำความดีของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่ยอมรับและเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างกว้างขวาง โดยให้คัดเลือกค้นหาบุคคลที่สมควรยกย่องและประกาศเกียรติคุณเป็นคนดี จังหวัดละ 3 คน
สำหรับในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรยกย่องคนกระทำความดี ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันนี้ มีหน่วยงานต่าง ๆ เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกจาก 7 อำเภอ จำนวน 7 ราย ได้รับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรยกย่องและประกาศเกียรติคุณเป็นคนดี จำนวน 3 ราย อันดับ 1 คือ นางสาวกมลพรรณ อินดู เป็นนักเรียนจากโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา อำเภอร่อนพิบูลย์ มีผลงานที่โดดเด่น เป็นผู้ประกอบคุณงามความดี เป็นแบบอย่างที่ดี ร่วมกับเพื่อนในโรงเรียนจัดตั้งกลุ่มเยาวชนสืบสานโนราห์ของโรงเรียนมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรสอนการทำหนังสือ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนควนเกย เป็นกรรมการนักเรียน และเสียสละอุทิศตนเพื่องานส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง รายที่ 2 ได้แก่ นายนภดล สุทธิเดช เป็นกำนันตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ ได้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยม อันดับ 1 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2555 เป็นผู้นำร่องโครงการหอกระจายข่าวไร้สาย ริเริ่มก่อตั้งศูนย์จัดการภัยพิบัติชุมชน สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่ ตลอดจนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้าน ส่วนรายที่ 3 คือ นายสมควร รังสิมันสุชาติ เป็นข้าราชการครู โรงเรียนวัดป่ากิ่ว อำเภอพรหมคีรี เป็นผู้ที่ได้รับการยอย่องเป็นคนดีศรีเมืองนคร ในโครงการนครศรี เมืองมงคลคนทำดี เป็นครูผู้ปฏิบัติตามจรรยาบรรครูดีเด่นของสำนักงานคุรุสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่ ได้รับเชิญเป็นพิธีกร และวิทยากร ในงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันยังเป็นสื่ออาสานักจัดรายการวิทยุอีกด้วย
นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์ กล่าวว่า ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 3 ราย จังหวัดจะเสนอชื่อไปยังกรมการศาสนาเพื่อบันทึกข้อมูลบุคคลผู้กระทำความดี ยกย่อง เชิดชูเกียรติและส่งเสริมกิจกรรมการทำความดีของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นที่ยอมรับและเผยแพร่ผ่านสื่อ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้บุคคลรุ่นหลังได้ทีต้นแบบของบุคคลที่กระทำความดีและทราบแนวทางการกระทำความดี ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคม เช่น การมุ่งเน้นความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ การปฏิบัติตนตั่งมั่นอยู่ในศีลธรรมและหลักธรรมคำสอนทางศาสนา สร้างเสริมคนดีเติมเต็มสังคมปัจจุบัน ภายใต้แนวทางการใช้สื่อสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการส่งเสริม สนับสนุนการทำความดีของบุคคลให้เป็นที่ปรากฏต่อสังคมให้มีมากขึ้นกว่าทีเป็นอยู่เดิม
พรรณี กลสามัญ /ข่าว ประศาสน์ กลสามัญ/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช


 
  ความคิดเห็นที่ : 1
กลับขึ้นด้านบน

1
 
แสดงความเห็นต่อคำถามนี้
ชื่อ/Username
อีเมลล์
รูปแบบพิเศษ   ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
Emotions  
แทรกภาพ  
ขนาดภาพ ห้ามเกิน 1 Mb  และ ไฟล์ Flash ขนาดห้ามเกิน
แสดงความเห็น
รหัสส่งข้อมูล :
   
 
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ
ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ
ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ nakhonsithammarat@moi.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป