หน้าหลัก | ทำเนียบผู้ว่า | รองผู้ว่า | นายกเทศฯ| นายอำเภอ| นายกอบต. | สมุดเยี่ยม |สอบถาม  
  นครศรีธรรมราช
  หน้าหลัก
pad
 |- สภาพทั่วไป
 |- ประชากร การเมือง
 |- เศรษฐกิจและโครงสร้าง
 |- สังคมและสาธารณสุข
       |-• การศึกษา
       |-• การศาสนา
       |-• แรงงาน
       |-• อาชญากรรม
       |-• ยาเสพติด
  ข้อมูลการลงทุน
ที่ตั้งและอาณาเขต
การปกครอง
เศรษฐกิจโดยรวม
สาธาณูปโภค
การคมนาคมขนส่ง
การสื่อสาร/โทรคมนาคม
ประชากร
แรงงาน
ภาคการผลิตที่แท้จริง
การเกษตรกรรม
ปศุสัตว์
ประมง
ป่าไม้
แหล่งน้ำธรรมชาติ
สหกรณ์
ภาคอุตสาหกรรม
หัตถกรรม
อุตสาหกรรม
แร่ธาตุ
การบริการ/การท่องเที่ยว
การธนาคาร การคลัง
พาณิชยกรรม/ภาษีอากร
ปัจจัยพี้นฐานทางสังคม
สาธารณสุข
การศึกษา
ศาสนา
สถาบันที่สำคัญ
 เดินทาง/เส้นทาง
๏ สายการบินนกแอร์
๏ สายการบินวันทูโก


ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำแหน่งงานทั้งหมดประจำเดือน  
คุณจะต้องดาวน์โหลด
work.xls(413kb)

ตำแหน่งงานทั้งหมดของแต่ละเดือนจะมีการปรับปรุงไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน
พัฒนาโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0-7535-6531

Contact us : nakhonsithammarat@moi.go.th
ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่
3250
นับตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2551